Warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć do Starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności, wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności.

Czytaj dalej Warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy

1. Wysokość pomocy – do 500% przeciętnego wynagrodzenia na jedno stanowisko pracy.

2. Warunki refundacji:  

  • zatrudnienie osoby bezrobotnej przez okres co najmniej 12 miesięcy, w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • utrzymanie miejsca pracy przez okres 3 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw – 2 lat,
  • udział środków własnych pracodawcy w kosztach zatrudnienia winien wynosić nie mniej niż 25%.

Czytaj dalej Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy

Fundusze pożyczkowe

Najbardziej rozpowszechniona forma pomocy finansowej dla przedsiębiorstw jest udzielanie pożyczek. Tę formę pomocy oferuje ponad 90% funduszy. Odbiorcami usług funduszy są zarówno przedsiębiorcy rozwijający działalność gospodarczą, jak również osoby, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Środki funduszy pochodzą głównie z programów pomocowych Unii Europejskiej i Banku Światowego oraz ze wsparcia lokalnego ze strony administracji rządowej, samorządowej i środowiska biznesu. Preferowanymi zabezpieczeniami są weksel in blanco oraz poręczenie osób fizycznych.

Czytaj dalej Fundusze pożyczkowe

Fundusze poręczeń kredytowych

Poręczenia regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowychWszystkie fundusze działają w oparciu o podobny mechanizm, którego istotą jest przejmowanie części zobowiązań kredytobiorców z tytułu pozyskiwanego przez nich finansowania zewnętrznego. Jednak występują pewne różnice stanowiące o indywidualnych charakterystykach poszczególnych z nich. Jedna z różnic dotyczy oferty poręczycielskiej. Fundusz nigdy nie obejmuje poręczeniem pełnej kwoty kredytu a jedynie jego część, co stanowi istotny element bezpieczeństwa udzielanych poręczeń. W większości przypadków fundusze oferują poręczenie w wysokości 60-70% wartości zabezpieczanego kredytu, ale występują także indywidualne przypadki poręczenia średnio 50% wartości kredytu jak również 80%. Przedsiębiorca może starać się o poręczenie kredytu bezpośrednio w jednym z lokalnych funduszy poręczeniowych.

Czytaj dalej Fundusze poręczeń kredytowych