Fundacja Rozwoju Gminy Zelów

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów

ul.Mickiewicza 4. , 97-425 Zelów
tel. (0-44) 634-10-06 (0-44) 634-10-06  fax (0-44) 634-12-30
http://www.frgz.pl/
frgz@pt.onet.pl

1. ZELOWSKI FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (pożyczka na rozpoczęcie bądź rozwinięcie działalności gospodarczej)
Pożyczkobiorcy
 • Osoby bezrobotne i zagrożone grupowymi zwolnieniami z pracy, rozpoczynający działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego;
 • Mali przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. „Prawo działalności gospodarczej” (Dz.U. Nr 101 poz. 1178 z późn. zm.), którzy rozpoczynają lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.
Przeznaczenie pożyczki Finansowanie inwestycji oraz zakup środków obrotowych, z wyłączeniem wydatków o charakterze konsumpcyjnym.
Kwota pożyczki do równowartości 120.000 zł
Oprocentowanie
 • dla przedsiębiorców charakteryzujących się standardowym ryzykiem i standardowym zabezpieczeniem właściwym dla klientów funduszy pożyczkowych: od 7,42%  do 12,92%.
 • dla osób bezrobotnych oraz nowoutworzonych przedsiębiorców, którzy nie mają historii kredytowej lub ratingu (określenie grup/klas ryzyka): od 10,42%  do 12,92%.

 

Ostateczna wysokość oprocentowania uzależniona jest od oceny Wnioskodawcy i przedstawionego poziomu zabezpieczeń.

Okres kredytowania i karencja Maks. 5 lat z możliwością 6-miesięcznej karencji.
Prowizja Wysokość prowizji uzależniona jest od okresu, na jaki przyznana jest pożyczka i wynosi:

 • 0,50% od kwoty pożyczki – 1 rok
 • 0,75% od kwoty pożyczki – 2 lata
 • 1,00% od kwoty pożyczki – 3 lata
 • 1,25% od kwoty pożyczki – 4 lata
 • 1,50% od kwoty pożyczki – 5 lata

Z prowizji zwolnione są:

 • osoby bezrobotne do 25 roku życia (o ile w roku, w którym została udzielona pożyczka, nie ukończyły 25 roku życia),
 • osoby bezrobotne do 27 roku życia w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie przez te osoby szkoły wyższej.
Wkład własny Min. 20%
Formy zabezpieczenia Zabezpieczenia mogą stanowić:

 • weksel in blanco pożyczkobiorcy;
 • poręczenia osób fizycznych lub prawnych;
 • zabezpieczenia majątkowe: przewłaszczenie rzeczy, hipoteka, blokada środków na rachunku bankowym, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem.
2. „PRACA DLA MŁODYCH” – środki z MPiPS
Pożyczkobiorcy
 • Osoby bezrobotne do 25 roku życia i osoby bezrobotne legitymujące się dyplomem wyższej uczelni, które nie ukończyły 27 roku życia i od zakończenia szkoły nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą;
 • Osoby, które wcześniej korzystały z pożyczki na finansowanie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej – z przeznaczeniem na finansowanie zakupów inwestycyjnych lub zwiększenie stanu środków obrotowych.
Przeznaczenie pożyczki
 • finansowanie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osobę uprawnioną (zakup wyposażenia technicznego, dostosowanie pomieszczeń, zakup materiałów, surowców itp.);
 • finansowanie zakupów inwestycyjnych lub zwiększenie stanu środków obrotowych.
Kwota pożyczki Od 5 000 PLN do 40 000 PLN
Oprocentowanie  0,75 stopy redyskonta weksli NBP – obecnie 3,75%.
Okres kredytowania i karencja Maks. do 3 lat z możliwością 6-miesięcznej karencji na spłatę kapitału
Prowizja 1%
Wkład własny Min. 30%
Formy zabezpieczenia Zabezpieczenia mogą stanowić:

 • weksel in blanco pożyczkobiorcy;
 • poręczenie osób fizycznych lub prawnych;
 • zabezpieczenia majątkowe: przewłaszczenie rzeczy, hipoteka, blokada środków na rachunku bankowym, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem.

 Źródło: Urząd Miasta Łodzi

Dodaj komentarz