Składki ZUS w roku 2015

Składki ZUS 2015Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne w 2105 roku. Dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących opłacających w poprzednim roku kalendarzowym składkę wypadkową przeciętnie za nie więcej niż 9 pracowników. Podstawę wymiaru składek z wyjątkiem zdrowotnej stanowi kwota 2375,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2015). Podstawa dla składki zdrowotnej w 2015 roku wynosi natomiast 3104,57 złotych.


1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców 2015

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 754,67 zł 279,41 zł 58,20 zł
listopadzie październik 754,67 zł 279,41 zł 58,20 zł
październiku wrzesień 754,67 zł 279,41 zł 58,20 zł
wrześniu sierpień 754,67 zł 279,41 zł 58,20 zł
sierpniu lipiec 754,67 zł 279,41 zł 58,20 zł
lipcu czerwiec 754,67 zł 279,41 zł 58,20 zł
czerwcu maj 754,67 zł 279,41 zł 58,20 zł
maju kwiecień 757,76 zł 279,41 zł 58,20 zł
kwietniu marzec 757,76 zł 279,41 zł 58,20 zł
marcu luty 757,76 zł 279,41 zł 58,20 zł
lutym styczeń 757,76 zł 279,41 zł 58,20 zł
styczniu grudzień 716,99 zł 270,40 zł 55,07 zł

 
Ograniczenie podstawy wymiaru składek

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2015 r. – 118 770 zł.

Terminy rozliczania i opłacania składek

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
  • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
  • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Preferencyjne składki ZUS

Nowi przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą zmogą wybrać opłacanie składek preferencyjnych. Maksymalny okres wykorzystania ulgi to 24 pełne miesiące kalendarzowe, liczone od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. W rozumieniu Ustawy Nowymi Przedsiębiorcami są osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą które:

  • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,
  • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Sporządzanie deklaracji ZUS, kadry, płace, elektroniczne składanie deklaracji – kontakt.

Dodaj komentarz