KŚT – Grupa 0 – Grunty

KŚT – Klasyfikacja Środków Trwałych Grupa 0 – Grunty

Symbol KŚT
Wyszczególnienie
Powiąza-nie z
grupa
podgrupa
rodzaj
 
KRŚT-91
0
   
GRUNTY
 
 
01
 
Użytki rolne
 
   
010
Grunty orne
Rodzaj ten obejmuje grunty poddane stałej uprawie mechanicznej mającej na celu produkcję ziemiopłodów rolniczych lub ogrodniczych, w tym grunty, na których zostały urządzone ogrody działkowe oraz szklarnie i inspekty, grunty nadające się do uprawy, o której mowa wyżej, ale zajęte pod plantacje chmielu, wikliny, drzew (np. choinek) oraz szkółki drzew ozdobnych i krzewów, ugory, odłogi.
001x
   
011
Sady
Rodzaj ten obejmuje grunty o powierzchni co najmniej 0,1000 ha zasadzone drzewami i krzewami owocowymi o zwartym nasadzeniu (minimum 600 drzew lub 2000 krzewów na 1 ha), szkółki drzew i krzewów owocowych oraz winnice.
001x
   
012
Łąki trwałe
Rodzaj ten obejmuje grunty pokryte zwartą wieloletnią roślinnością, złożoną z licznych gatunków traw, roślin motylkowych i ziół, tworzących ruń łąkową, systematycznie koszoną, a w rejonach górskich – hale i połoniny z zasady koszone.
001x
   
013
Pastwiska trwałe
Rodzaj ten obejmuje grunty pokryte podobną jak na łąkach roślinnością, z reguły wypasane, a w rejonach górskich – hale i połoniny, które z zasady nie są koszone, lecz wypasane.
001x
   
014
Grunty rolne zabudowane
Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia budowlane służące produkcji rolniczej, nie wyłączając produkcji rybnej, oraz przetwórstwu rolno – spożywczemu (kotłownie, komórki, garaże, szopy, stodoły, wiaty, spichlerze, budynki inwentarskie, place składowe i manewrowe w obrębie zabudowy itp.), a także zajęte pod ogródki przydomowe w gospodarstwach rolnych.
003x
   
015
Grunty po stawami
Rodzaj ten obejmuje grunty pod zbiornikami wodnymi przeznaczonymi do chowu lub hodowli ryb albo innych organizmów wodnych i obejmuje powierzchnię ogroblowaną wraz z systemem rowów oraz tereny przyległe do stawów i z nimi związane, a należące do obiektu stawowego – z wyłączeniem jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych oraz sztucznych zbiorników wodnych, usytuowanych na wodach płynących (wyłączenie nie dotyczy sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących, przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb albo innych organizmów wodnych).
006x
   
016
Grunty pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych
Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod urządzenia melioracji wodnych szczegółowych dla gruntów wykorzystywanych do produkcji rolniczej.
Rodzaj nie obejmuje:
 • gruntów pod stawami – rodzaj 015.
006x
 
02
 
Grunty leśne
 
   
020
Lasy
002x
   
021
Grunty zadrzewione i zakrzewione
Rodzaj ten obejmuje grunty porośnięte roślinnością leśną, których pole powierzchni jest mniejsze od 0,1000 ha, a także: śródpolne skupiska drzew i krzewów niezaliczone do lasów, tereny torfowisk, grunty porośnięte wikliną w stanie naturalnym oraz krzewiastymi formami wierzb; przylegające do wód powierzchniowych grunty porośnięte drzewami lub krzewami, stanowiące biologiczną strefę ochronną cieków i zbiorników wodnych; jary i wąwozy pokryte drzewami i krzewami, niezaliczone do lasów; wysypiska kamieni, gruzowiska porośnięte drzewami i krzewami; zadrzewione i zakrzewione tereny nieczynnych cmentarzy, poza zwartymi kompleksami lasów; skupiska drzew i krzewów mające charakter parku, ale niewyposażone w urządzenia i budowle służące rekreacji i wypoczynkowi.
Rodzaj nie obejmuje plantacji krzewów, ujętej w rodzaju 010 „Grunty orne”.
002x
 
03
 
Grunty zabudowane i zurbanizowane
 
   
030
Tereny mieszkaniowe
Rodzaj ten obejmuje grunty niewykorzystywane do produkcji rolniczej i leśnej, zajęte pod budynki mieszkalne, urządzenia funkcjonalne związane z budynkami mieszkalnymi (podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier i zabaw itp.), a także ogródki przydomowe.
Rodzaj nie obejmuje:
– gruntów zajętych pod budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia budowlane służące
produkcji rolniczej – rodzaj 014.
003x
   
031
Tereny przemysłowe
Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod budynki i urządzenia służące produkcji przemysłowej, a także ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, stacje transformatorowe, czynne hałdy i wysypiska, urządzenia magazynowo – składowe, bazy transportowe i remontowe itp.
003x
   
032
Tereny zabudowane, pozostałe
Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod budynki i urządzenia związane z administracją, służbą zdrowia, handlem, rzemiosłem, usługami, nauką, oświatą, kulturą i sztuką, wypoczynkiem, łącznością, kultem religijnym, itp., czynne cmentarze, grzebowiska zwierząt.
Rodzaj nie obejmuje:
 • terenów mieszkaniowych – rodzaj 030,
 • terenów przemysłowych – rodzaj 031.
003x
   
033
Zurbanizowane tereny niezabudowane
Rodzaj ten obejmuje grunty niezabudowane, przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, wyłączone z produkcji rolniczej i leśnej.
003x
   
034
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
Rodzaj ten obejmuje niezajęte pod budynki: tereny ośrodków wypoczynkowych, tereny zabaw dziecięcych, plaże, urządzone parki, skwery, zieleńce (poza pasami ulic), tereny o charakterze zabytkowym, tereny sportowe, tereny spełniające funkcje rozrywkowe, ogrody zoologiczne i botaniczne, tereny zieleni nieurządzonej niezaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych.
003x
   
035
Użytki kopalne
Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte przez czynne odkrywkowe kopalnie, w których odbywa się wydobycie kopalin.
005
   
036
Tereny komunikacyjne
Rodzaj ten obejmuje:
 • grunty zajęte pod: drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, drogi w osiedlach mieszkaniowych; drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz do obiektów użyteczności publicznej; place postojowe i manewrowe przy dworcach kolejowych, autobusowych i lotniczych, portach morskich i rzecznych i innych oraz ogólnodostępne dojazdy do ramp wyładowczych i placów składowych,
 • tereny kolejowe (grunty zajęte pod obiekty, budowle i inne urządzenia przeznaczone do wykonywania i obsługi ruchu kolejowego),
 • inne tereny komunikacyjne (grunty zajęte pod: porty lotnicze i inne urządzenia służące komunikacji lotniczej; urządzenia portowe, przystanie, obiekty i budowle służące komunikacji wodnej; naziemne obiekty, budowle i urządzenia górskich kolei linowych; torowiska tramwajowe poza pasami ulic i dróg, a także obiekty i urządzenia związane z komunikacją miejską; urządzone parkingi poza lasami państwowymi, dworce autobusowe; wały ochronne wód przystosowane do ruchu kołowego).
004
 
04
 
Użytki ekologiczne
 
   
040
Użytki ekologiczne
Rodzaj ten obejmuje prawnie chronione pozostałości ekosystemów. Użytki ekologiczne obejmują tereny określone na podstawie rozporządzenia właściwego wojewody lub uchwały właściwej rady gminy, podjętych na podstawie przepisów o ochronie przyrody.
009x
 
05
 
Tereny różne
 
   
050
Tereny różne
Rodzaj ten obejmuje wszystkie pozostałe tereny, których nie można zaliczyć do innych rodzajów użytków, takie jak:
 • grunty przeznaczone do rekultywacji (np. nieczynne hałdy, wysypiska, zapadliska, tereny po działalności przemysłowej i górniczej oraz po poligonach woskowych, dla których właściwe organy zatwierdziły projekty rekultywacji) oraz niezagospodarowane grunty zrekultywowane,
 • wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego.
009x
 
06
 
Nieużytki
 
   
060
Nieużytki
Rodzaj ten obejmuje niezakwalifikowane do użytków ekologicznych:
 • bagna (błota, topieliska, trzęsawiska, moczary, rojsty),
 • piaski (piaski ruchome, plaże nieurządzone, piaski nadbrzeżne, wydmy),
 • naturalne utwory fizjograficzne (urwiska, strome stoki, uskoki, skały, rumowiska),
 • nieprzeznaczone do rekultywacji wyrobiska po wydobywaniu kopalin.
009x
 
07
 
Grunty pod wodami
 
   
070
Grunty pokryte wodami powierzchniowymi
Rodzaj ten obejmuje:
 • grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi,
 • grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi,
 • grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi.
Rodzaj nie obejmuje:
– gruntów znajdujących się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych – rodzaj 071.
006
   
071
Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych
Rodzaj nie obejmuje:
 • gruntów pod stawami – rodzaj 015,
 • gruntów pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych – rodzaj 016,
 • gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi – rodzaj 070.
 

KŚT – Grupa 1 – Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

 

KŚT – Klasyfikacja Środków Trwałych Grupa 1 – Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

Symbol KŚT Wyszczególnienie Powiązanie z PKOB Powiązanie z KRŚT’91
grupa podgrupa rodzaj
1     Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego    
  10   BUDYNKI NIEMIESZKALNE    
    101 Budynki przemysłowe
Rodzaj ten obejmuje budynki przeznaczone na cele produkcyjne dla wszystkich przemysłów, np. fabryki, warsztaty, hale produkcyjne,rzeźnie, browary, montownie, wytwórnie filmowe itp.
Rodzaj nie obejmuje:
– kompleksowych budowli przemysłowych (elektrowni, rafinerii itp.), które nie posiadają formy budynku – sklasyfikowanych w podgrupie 20,
– zbiorników, silosów i budynków magazynowych – rodzaj 104,
– rolniczych budynków produkcyjnych – rodzaj 108.
1251 100, 101
102, 103
104, 105
106, 107
108, 109
    102 Budynki transportu i łączności
Rodzaj ten obejmuje budynki transportu i łączności, dworców, terminali, garaży, w tym:
– budynki lotnisk, budynki dworców kolejowych, dworców autobusowych i terminali portowych, budynki stacji kolejek górskich i wyciągów krzesełkowych,
– budynki stacji nadawczych radia i telewizji, budynki central telefonicznych, centra telekomunikacyjne itp.
– hangary lotnicze, budynki nastawni kolejowych, zajezdnie dla środków transportu,
– budki telefoniczne,
– budynki latarni morskich,
– budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże),
– garaże i zadaszone parkingi,
– budynki do przechowywania rowerów.
Rodzaj nie obejmuje:
– budynków stacji obsługi – rodzaj 103,
– zbiorników, silosów i budynków magazynowych – rodzaj 104,
– dróg kolejowych – rodzaj 221,
– dróg lotniskowych – rodzaj 222,
– linii telekomunikacyjnych i masztów – podgrupa 21,
– terminali ropy naftowej i gazu – rodzaj 202,
– parkingów w budynkach przeznaczonych głównie do innych celów nie klasyfikowanych odrębnie.
124 110
111
112
113
114
115x
116x
117
118
119x
179x
227
293x
    103 Budynki handlowo-usługowe
Rodzaj ten obejmuje:
– centra handlowe,
– domy towarowe,
– samodzielne sklepy i butiki,
– hale używane do targów, aukcji i wystaw,
– targowiska pod dachem
– stacje paliw, stacje obsługi itp.
– apteki.
Rodzaj nie obejmuje:
– budynków rolniczych – rodzaj 108,
– sklepów w budynkach przeznaczonych do innych celów, nie klasyfikowanych odrębnie.
1230 115x
116x
119x
120
121
122
123
125
129
151x
152x
    104 Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe
Rodzaj ten obejmuje:
– zbiorniki na ciecze,
– zbiorniki na gazy,
– elewatory zbożowe, zbiorniki na cement i inne towary sypkie,
– chłodnie i budynki składowe specjalizowane,
– powierzchnie magazynowe.
Rodzaj nie obejmuje:
– budynków gospodarstw rolnych w szczególności silosów i budynków składowych rolniczych przeznaczonych do przechowywania zbiorów – rodzaj 108,
– wież ciśnień – podgrupa 21,
– budynków terminali ropy i ropopochodnych – rodzaj 202.
1252 13
200
202
203x
205x
209x
220
221
222x
    105 Budynki biurowe
Rodzaj ten obejmuje:
– budynki wykorzystywane jako miejsce pracy dla działalności biura, sekretariatu lub innych o charakterzeadministracyjnym, np.: budynki banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, samorządowych,ministerstw itp. lokale administracyjne różnych podmiotów gospodarczych,
– budynki centrów konferencyjnych i kongresów, sądów i parlamentów.
Rodzaj nie obejmuje biur w budynkach przeznaczonych głównie do innych celów nie klasyfikowanych odrębnie.
122 126
14
    106 Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej
Rodzaj ten obejmuje:
– budynki instytucji świadczących usługi medyczne i pielęgnacyjne, m.in. szpitale, szpitale kliniczne,sanatoria, przychodnie, poradnie, żłobki, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka,
– szpitale więzienne lub wojskowe,
– budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje krwiodawstwa, laktaria, kliniki weterynaryjne itp.
– budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych itp.
Rodzaj nie obejmuje domów opieki społecznej (bez opieki medycznej) dla ludzi starszych, niepełnosprawnych itp. – podgrupa 11.
1264 150
151x
152x
154x
155
156
157
159x
    107 Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki kultury fizycznej
Rodzaj ten obejmuje ogólnodostępne obiekty kulturalne, muzea i biblioteki, przedszkola, szkoły, placówki, szkoły wyższe, budynki instytucji badawczych oraz budynki sportowe, w tym:
– kina, sale koncertowe, opery, teatry itp.,
– sale kongresowe, domy kultury i wielozadaniowe sale wykorzystywane głównie do celów rozrywkowych,
– kasyna, cyrki, teatry muzyczne, sale taneczne i dyskoteki, estrady itp.,
– muzea, galerie sztuki, biblioteki i centra informacyjne,
– budynki archiwów,
– budynki przedszkolne i szkolne,
– budynki szkół wyższych i placówki badawcze, laboratoria badawcze,
– budynki placówek oświatowo-wychowawczych, pracy pozaszkolnej oraz kształcenia ustawicznego,
– stacje meteorologiczne i hydrologiczne, budynki obserwatoriów,
– budynki przeznaczone dla imprez sportowych w halach,
– zadaszone trybuny do oglądania sportów na świeżym powietrzu,
– schroniska dla zwierząt,
– budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych.
Rodzaj nie obejmuje:
– parków rozrywkowych i wypoczynkowych – rodzaj 290,
– obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską – rodzaj 109,
– internatów, które są odrębnymi budynkami szkół, burs oraz domów studenckich – podgrupa 11,
– boisk sportowych przeznaczonych do sportów na świeżym powietrzu, np. odkrytych kortów tenisowych, odkrytych basenów itp. – rodzaj 290.
1261
1262
1263
1265
17x
190
191
196
    108 Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa
Rodzaj ten obejmuje budynki gospodarstw rolnych oraz budynki magazynowe dla działalności rolniczej, np. obory, stajnie,budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, przemysłowe fermy drobiu, stodoły, pomieszczenia do przechowywania sprzętu,szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do przechowywania wina, szklarnie, silosy rolnicze itp.
Rodzaj nie obejmuje ogrodów zoologicznych i botanicznych – rodzaj 290.
1271 18
    109 Inne budynki niemieszkalne
Rodzaj ten obejmuje:
– hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania (z wyj. hoteli robotniczych – podgrupa 11),
– schroniska młodzieżowe, górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego,
– restauracje, bary, stołówki,
– budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych, w tym: kościoły,kaplice, cerkwie, meczety, synagogi itp., cmentarze i obiekty z nimi związane, domy pogrzebowe, krematoria,
– obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraznieruchome archeologiczne dobra kultury,
– zakłady karne i poprawcze, areszty śledcze, schroniska dla nieletnich,
– budynki koszarowe,
– obiekty miejskie użyteczności publicznej, takie jak wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie itp.,
– pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione.
Rodzaj nie obejmuje:
– restauracji, barów itp. w budynkach mieszkalnych – podgrupa 11, oraz w centrach handlowych – rodzaj 103,
– budek telefonicznych – rodzaj 102,
– budowli wojskowych – rodzaj 291,
– budynków kultu religijnego wykorzystywanych jako muzea – sklasyfikowanych w rodzaju 107,
– szpitali więziennych i wojskowych – rodzaj 106,
– budynków mieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych – rodzaj 110.
121
1272
1273
1274
124
158
166
167x
168
169x
179x
193
192
194
195
198
199
154x
  11   BUDYNKI MIESZKALNE    
    110 Budynki mieszkalne
Rodzaj ten obejmuje obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana docelów mieszkalnych, tj. budynki jednorodzinne, o dwóch mieszkaniach, wielomieszkaniowe i budynki zamieszkaniazbiorowego, np. domy opieki społecznej (bez opieki medycznej), hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie,placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dla bezdomnych itp.
Rodzaj nie obejmuje hoteli i podobnych budynków krótkotrwałego zakwaterowania – rodzaj 109.
11 154x
159x
160
161
162
163
164
165
167x
169x
  12   Lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego
    121 Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego
Rodzaj ten obejmuje wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku izby lub zespoły izb nie przeznaczone na stały pobyt ludzi, np. pomieszczenia biurowe oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.
    122 Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
Rodzaj ten obejmuje wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku izby lub zespoły izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

KŚT – Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

KŚT – Klasyfikacja Środków Trwałych Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Symbol KŚT
Wyszczególnienie
Powiązania z:
grupa
podgrupa
rodzaj
 
PKOB
KRŚT-91
2
   
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
   
 
20
 
Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych
Podgrupa obejmuje kompleksowe obiekty budowlane przemysłowe (elektrownie, rafinerie itp.), które nie mają formy budynku.
   
   
200
Budowle dla górnictwa i kopalnictwa
Rodzaj obejmuje:
 • budowle dla górnictwa i kopalnictwa, eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu, eksploatacji kamieniołomów, żwirowni, itp. (np. stacje załadowcze i wyładowcze, wyciągi szybowe, kominy przemysłowe, wieże, szyby wiertnicze,itp.)
 • budowle wytwórni gipsu, cementowni, cegielni, wytwórni materiałów budowlanych ceramicznych, itp.
Rodzaj nie obejmuje:
 • budynków biurowych – rodzaj 105,
 • budynków produkcyjnych (np. fabryk, warsztatów,) zadaszonych – rodzaj 101.
2301
206
209x
21
295x
51x
   
201
Elektrownie
Rodzaj obejmuje:
 • budowle elektrowni wodnych,
 • budowle innych elektrowni wytwarzających energię elektryczną (np. elektrowni opalanych węglem, elektrowni atomowych, elektrowni napędzanych wiatrem),
 • budowle zakładów do przetwarzania paliwa nuklearnego,
 • spalarnie odpadów.
Rodzaj nie obejmuje:
 • zapór wodnych dla innych celów – rodzaj 224,
 • linii elektroenergetycznych dalekiego zasięgu, w tym stacji transformatorowych i rozdzielczych – rodzaj 210,
 • rozdzielczych linii elektroenergetycznych – rodzaj 211.
2302
204x
209x
251x
295x
   
202
Zakłady chemiczne
Rodzaj obejmuje:
 • budowle, będące częścią zakładów chemicznych, petrochemii lub rafinerii naftowych, w tym terminale ropy naftowej i ropopochodnych,
 • budowle koksowni, gazowni,
 • wieże ekstrakcyjne.
Rodzaj nie obejmuje:
 • stacji obsługi – rodzaj 103,
 • budynków przemysłowych – rodzaj 101,
 • zbiorników, silosów i budynków magazynowych – rodzaj 104.
2303
203x
204x
209x
295x
50x
   
203
Zakłady przemysłu ciężkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowane
Rodzaj obejmuje:
 • budowle będące częścią terenów zakładów przemysłu ciężkiego, takie jak walcownie, odlewnie itp.
Rodzaj nie obejmuje:
 • budynków przemysłowych – rodzaj 101,
 • budowli dla górnictwa lub kopalnictwa – rodzaj 200.
2304
203x
204x
209x
295x
 
21
 
Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne
   
   
210
Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przesyłowe
Rodzaj obejmuje:
 • rurociągi przesyłowe (naziemne, podziemne lub podwodne) do transportu ropy naftowej, innych produktów pochodzących z rafinacji ropy naftowej, gazu lub innych produktów chemicznych oraz stacje pomp,
 • rurociągi przesyłowe (naziemne, podziemne lub podwodne) do transportu wody i ścieków oraz stacje pomp, stacje filtrów lub ujęć wody,
 • linie telekomunikacyjne (nadziemne, podziemne lub podwodne), systemy przekaźnikowe, sieci radiowe, telewizyjne lub kablowe, stacje przekaźnikowe, radary, maszty, wieże i słupy telekomunikacyjne oraz infrastrukturę radiokomunikacyjną,
 • linie elektroenergetyczne przesyłowe nadziemne lub podziemne oraz słupowe stacje transformatorowe (bez transformatorów) i rozdzielcze.
Rodzaj nie obejmuje:
 • rozdzielczych sieci wodociągowych – rodzaj 211,
 • sieci gazowych rozdzielczych na terenach miejskich – rodzaj 211,
 • terminali ropy i ropopochodnych – rodzaj 202,
 • kanałów irygacyjnych i akweduktów – rodzaj 225 i 226,
 • sieci telekomunikacyjnych na terenach miejskich – rodzaj 211,
 • instalacji oświetleniowych dróg i ulic – rodzaj 220,
 • linii elektroenergetycznych rozdzielczych łącznie z instalacjami pomocniczymi – rodzaj 211.
221
222x
224x
225x
230
232
234
237x
238x
255x
256x
260x
27x
292x
   
211
Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze
Rodzaj obejmuje:
 • rurociągi sieci rozdzielczej gazu naziemne i podziemne,
 • rurociągi sieci rozdzielczej zimnej i gorącej wody, pary i sprężonego powietrza oraz studnie, fontanny, hydranty, wieże ciśnień,
 • rurociągi sieci kanalizacyjnej rozdzielczej i kolektory oraz oczyszczalnie wód i ścieków,
 • rozdzielcze linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne (nadziemne lub podziemne) i instalacje pomocnicze (stacje i podstacje transformatorowe, słupy telegraficzne, itp.) oraz lokalne sieci telewizji kablowej i związane z nimi anteny zbiorcze,
 • przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych,
 • sieci elektrotrakcji trolejbusowej.
Rodzaj nie obejmuje:
 • kanałów irygacyjnych – rodzaj 225 i 226.
222
197
222x,223, 224x,225x 231, 233, 235, 236, 237x,238x
248x,255x 256x ,258, 260x ,261, 27x , 290, 292x ,651
 
22
 
Infrastruktura transportu
   
   
220
Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe
Rodzaj obejmuje:
 • autostrady i drogi ekspresowe międzymiastowe, w tym skrzyżowania i węzły wraz instalacjami do oświetlenia dróg i sygnalizacji, skarpy i nasypy, rowy, ściany oporowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, pasy jezdni przeznaczone do parkowania i bariery ochronne, przepusty pod drogami i urządzenia odwadniające drogi,
 • ulice i drogi na obszarach miejskich i zamiejskich, w tym: skrzyżowania, węzły komunikacyjne i parkingi, np.: drogi, ulice, aleje, ronda, drogi gruntowe, drogi boczne, drogi dojazdowe, drogi wiejskie i leśne, ścieżki dla pieszych, ścieżki rowerowe, drogi i strefy dla pieszych, wraz z instalacjami do oświetlenia dróg i sygnalizacji, skarpy i nasypy, rowy, ściany oporowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, pasy jezdni przeznaczone do parkowania i bariery ochronne, przepusty pod drogami i urządzenia odwadniające drogi.
Rodzaj nie obejmuje:
 • stacji obsługi umieszczonych wzdłuż autostrad – rodzaj 103,
 • mostów, wiaduktów, estakad – rodzaj 223,
 • tuneli i przejść podziemnych – rodzaj 223.
211
242x
243
294x
   
221
Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych
Rodzaj obejmuje:
 • drogi szynowe kolejowe, bocznice; budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego: stacje, stacje postojowe, stacje rozrządowe, itp.; urządzenia i instalacje do sterowania ruchem kolejowym: teletechniczne, informatyczne, energetyczne, oświetleniowe, itp.
 • drogi szynowe na obszarach miejskich: metro, sieć miejska (linie tramwajowe) ? w tym na wydzielonej trasie; drogi kolei napowietrznych i podwieszanych; budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu: stacje, stacje postojowe, zajezdnie, itp.; urządzenia i instalacje do sterowania ruchem: teletechniczne, informatyczne, energetyczne, oświetleniowe, bezpieczeństwa, przeciwpożarowe, itp.
Rodzaj nie obejmuje:
 • budynków dworców kolejowych – rodzaj 102,
 • mostów i tuneli kolejowych – rodzaj 223,
 • sieci elektrotrakcji trolejbusowej – rodzaj 211
212
240
241
246
247
248x
294x
680
   
222
Drogi lotniskowe
Rodzaj obejmuje:
 • pasy startowe, w tym drogi startowe o nawierzchni sztucznej,
 • pasy dróg kołowania, w tym drogi kołowania o nawierzchni sztucznej,
 • nasypy, rowy odwadniające, instalacje sygnalizacji świetlnej, systemy oświetlenia nawigacyjnego oraz systemy awaryjnego zasilania,
 • place postoju samolotów.
Rodzaj nie obejmuje:
 • budynków lotniskowych i urządzeń lotniskowych – rodzaj 102.
213
242x
293x
294x
   
223
Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne
Rodzaj obejmuje:
 • mosty drogowe i kolejowe z wszelkiego rodzaju materiałów (metalowe, betonowe itp.), estakady, mosty ruchome, wiadukty, mosty na drogach wiejskich i leśnych, mosty dla pieszych, kładki, mostki, włączając konstrukcję dróg na tych obiektach, wraz z instalacjami oświetlenia, sygnalizacji, bezpieczeństwa i postoju,
 • budowle podziemne przeznaczone do ruchu drogowego, kolejowego i pieszego, wraz z instalacjami oświetlenia, sygnalizacji, bezpieczeństwa i postoju.
214
226
244
245
294x
296
   
224
Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji
Rodzaj obejmuje:
 • budowle portowe – morskie, rzeczne i na jeziorach (nabrzeża, doki, baseny portowe, falochrony, mola, tamy (groble) portowe, pomosty, itp.),
 • kanały żeglowne,
 • budowle rzeczne i na jeziorach (śluzy, mosty i tunele kanałowe), nabrzeża, uregulowane brzegi rzek i dróg wodnych,
 • porty wojskowe,
 • stocznie, pochylnie i slipy stoczniowe,
 • budowle piętrzące – zapory wodne, podobne budowle do zatrzymywania wody,
 • wały, groble,
 • jazy, stopnie wodne, budowle zabezpieczające brzegi.
Rodzaj nie obejmuje:
 • portowych terminali ropopochodnych – rodzaj 202,
 • portów jachtowych – rodzaj 290,
 • budynków latarni morskich – rodzaj 102,
 • elektrowni wodnych – rodzaj 201,
 • akweduktów będących zabytkami – sklasyfikowanych w rodzaju 109,
 • wodociągów – rodzaj 210 lub 211.
2151
2152
250
251x
253
255x
254
257
259
293x
297
   
225
Melioracje podstawowe
Rodzaj ten obejmuje urządzenia melioracji podstawowych dla potrzeb rolnictwa obejmujące: rzeki i potoki uregulowane, kanały, obwałowania rzek, stacje pomp i zbiorniki retencyjne.
2153x
01x
   
226
Melioracje szczegółowe
Rodzaj ten obejmuje urządzenia melioracji szczegółowych dla rolnictwa obejmujące: obszary zmeliorowane użytków rolnych, obszary zagospodarowane użytków zielonych, deszczownie, stawy rybne i nawadnianie użytków rolnych irygacyjne i inne budowle związane z dostarczaniem wody dla celów kultywacji ziemi, budowle odwadniające i otwarte rowy melioracyjne.
2153x
01x
 
29
 
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe
   
   
290
Budowle sportowe i rekreacyjne
Rodzaj obejmuje:
 • wesołe miasteczka lub parki wypoczynkowe oraz inne obiekty na wolnym powietrzu np. trasy i szlaki narciarskie, wyciągi orczykowe, krzesełkowe i kabinowe – zainstalowane na stałe; skocznie narciarskie, tory saneczkowe, bobslejowe, pola golfowe, lotniska sportowe, ośrodki jazdy konnej, przystanie jachtowe oraz wyposażenie plaż, bazy sportów wodnych itp.
 • pola namiotowe,
 • ogrody i parki publiczne, skwery ogrody botaniczne i zoologiczne.
Rodzaj nie obejmuje:
 • zadaszonych trybun z miejscami do siedzenia przeznaczonych do oglądania sportów na świeżym powietrzu oraz hal sportowych – rodzaj 107,
 • schronisk górskich – rodzaj 109,
 • stacji kolejek linowych i wyciągów krzesełkowych – rodzaj 102,
 • budynków ogrodów zoologicznych i botanicznych – rodzaj 107.
241
28
641x
   
291
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
Rodzaj obejmuje:
 • obiekty inżynierii wojskowej, np. forty, blokhauzy, bunkry, strzelnice (poligony); wojskowe centra doświadczalne itp.,
 • porzucone obiekty byłych terenów przemysłowych lub miejskich,
 • wysypiska śmieci i miejsca składowania odpadów,
 • wieże przeciwpożarowe, łącznie z wyposażeniem,
 • obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
Rodzaj nie obejmuje:
 • wojskowych portów lotniczych – rodzaj 102,
 • budynków koszar – rodzaj 109,
 • portów wojskowych – rodzaj 224.
242
205x
291
298
299

KŚT – Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

KŚT – Klasyfikacja Środków Trwałych Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

Symbol KŚT
Wyszczególnienie
Powiązania z:
grupa
podgrupa
rodzaj
 
PKWiU
KRŚT-91
3
   
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

 

   
 
31
 
Kotły grzejne i parowe
   
   
310
Kotły grzejne wodne
28.22.12x
300
302
   
311
Kotły grzejne parowe
28.22.12x
301
303
   
312
Kotły dautermowe
28.30.1x
304
   
313
Kotły parowe
28.30.1x
31
   
314
Inne kotły grzejne i parowe
28.22.12x
28.30.1x
 
32
 
Maszyny napędowe pierwotnie nie zespolone
   
   
320
Turbiny parowe
29.11.21x
320
   
321
Turbiny wodne
29.11.22x
321
   
322
Maszyny parowe tłokowe
29.11.21x
322
   
323
Silniki spalinowe na paliwo lekkie
Rodzaj 323 obejmuje silniki spalinowe nie zespolone przenośne i stacjonarne, na paliwo lekkie, dwu- i czterosuwowe z zapłonem iskrowym.
Granicę obiektu stanowi silnik wraz z przynależnym wyposażeniem, a w przypadku instalacji i urządzeń wspólnych dla kilku silników, kołnierze lub zaciski przewodów przytwierdzone do obudowy silnika.
29.11.11x
29.11.12x
323
   
324
Silniki spalinowe na paliwo ciężkie
Rodzaj 324 obejmuje silniki spalinowe nie zespolone przenośne i stacjonarne na paliwo ciężkie (olej napędowy), dwu- i czterosuwowe z zapłonem żarowym lub z zapłonem samoczynnym.
Granice jak w rodzaju 323 – „Silniki spalinowe na paliwo lekkie?.
29.11.11x
29.11.13
324
   
325
Silniki spalinowe na paliwo gazowe
Rodzaj 325 obejmuje silniki spalinowe nie zespolone przenośne i stacjonarne dwu- i czterosuwowe na gaz wielkopiecowy, generatorowy, świetlny, koksowniczy lub ziemny.
Granica obiektu jak w rodzaju 323 – „Silniki spalinowe na paliwo lekkie”.
29.11.12x
325
   
326
Silniki powietrzne
Rodzaj 326 obejmuje silniki wiatrowe pierwotnie nie zespolone, tzn. urządzenia służące do przetwarzania energii wiatru na energię mechaniczną, wykorzystywaną do napędu różnego rodzaju maszyn i urządzeń..
Granicę obiektu stanowi poszczególny silnik wraz z przynależnymi elementami wyposażenia.
Nie należy zaliczać do rodzaju 326 silników wiatrowych sprzężonych na stałe z prądnicami elektrycznymi, czyli tzw. zespołów wiatrowo-elektrycznych, ujętych w rodzaju 346 – „Zespoły wiatrowo-elektryczne”.
29.12.1x
326
   
327
Koła wodne
29.11.22x
327
   
328
Silniki napędzane powietrzem sprężonym
29.12.12x
328
 
33
 
Maszyny elektryczne wirujące nie zespolone
   
   
330
Silniki prądu stałego
31.10.10x
330
   
331
Prądnice prądu stałego
31.10.10x
331
   
332
Silniki asynchroniczne 50 okr./sek klatkowe
31.10.10x
31.10.2x
332
   
333
Silniki asynchroniczne 50 okr./sek pierścieniowe
31.10.2x
333
   
334
Silniki synchroniczne 50 okr./sek
31.10.2x
334
   
335
Prądnice synchroniczne 50 okr./sek
31.10.26x
335
   
336
Silniki prądu zmiennego na inne okresy
31.10.2x
336
   
337
Silniki komutatorowe prądu zmiennego
31.10.2x
337
   
338
Kompensatory wirujące
31.10x
338
   
339
Układy napędowe elektryczne skojarzone oraz maszyny elektryczne niewirujące (silniki liniowe)
31.10x
339
 
34
 
Turbozespoły i zespoły (agregaty) elektroenergety-czne wytwórcze i przetwórcze oraz reaktory jądrowe
   
   
340
Turbozespoły parowe
31.10.32x
340
   
341
Turbozespoły wodne
31.10.32x
341
   
342
Zespoły elektroenergetyczne na silniki parowe tłokowe
31.10.32x
342
   
343
Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie
Rodzaj 343 obejmuje agregaty lub zespoły prądotwórcze przenośne i stacjonarne prądu stałego o napięciu do 1000 V i powyżej.
Obiektem jest poszczególny agregat lub zespół prądotwórczy składający się z generatora (prądnicy) i silnika spalinowego na paliwo lekkie wraz z wyposażeniem.
31.10.32x
343
   
344
Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie
Rodzaj 344 obejmuje agregaty lub zespoły prądotwórcze przenośne i stacjonarne prądu zmiennego o napięciu powyżej 1000 V.
Obiektem jest poszczególny agregat lub zespół prądotwórczy składający się z generatora (prądnicy) i silnika spalinowego na paliwo ciężkie wraz z wyposażeniem.
31.10.31
344
   
345
Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo gazowe
31.10.32x
345
   
346
Zespoły wiatrowo-elektryczne
31.10.32x
346
   
347
Przetwornice prądu
31.10.32x
347
   
348
Inne maszyny, zespoły i turbozespoły oraz agregaty wytwórcze i przetwórcze elektroenergetyczne
31.10x
348
   
349
Reaktory jądrowe
Rodzaj 349 obejmuje reaktory jądrowe: chłodzone wodą, chłodzone gazem, cieżkowodne, prędkie powielające i inne.

 

28.30.21
349

KŚT – Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania CZ.1

KŚT – Klasyfikacja Środków Trwałych Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Symbol KŚT
Wyszczególnienie
Powiązania z:
grupa
podgrupa
rodzaj
 
PKWiU
KRŚT-91
4
   
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
   
 
41
 
Obrabiarki do metali
Obiektem w podgrupie 41 jest poszczególna obrabiarka wraz z silnikiem, wyposażeniem normalnym i specjalnym oraz fundamentem (jeżeli fundament występuje).
W skład wyposażenia specjalnego może również wchodzić stałe wyposażenie dodatkowe, jak np. urządzenia i aparatura programująco-sterująca i automatycznie kontrolująca proces pracy.
   
   
410
Tokarki
29.42.21x
400, 410
   
411
Wiertarki, wytaczarki i wiertarko-frezarki
29.42.22x
401, 411
   
412
Frezarki
29.42.22x
402, 412
   
413
Przecinarki i nakiełczarki
29.42.3x
403, 413
   
414
Strugarki, dłutownice, przeciągarki i przepycharki
29.42.3x
404, 414
   
415
Szlifierki
29.42.3x
405, 415
   
416
Obrabiarki do uzwojeń i uzębień
29.42.3x
416
   
417
Obrabiarki kombinowane, jednostki obróbcze, obrabiarki zespołowe, automatyczne linie obróbcze oraz obrabiarki specjalizowane
29.42.1x
29.42.2x
29.42.3x
417
 
42
 
Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych
Obiektem jest poszczególna maszyna wraz z wbudowanym lub zespolonym napędem indywidualnym i jej osprzętem oraz fundamentem i wyposażeniem.
Granicę obiektu stanowi pierwszy od strony obiektu zawór odcinający dla przewodów hydraulicznych, parowych lub powietrznych.
   
   
420
Młoty i kuźniarki
29.42.34x
420
   
421
Prasy do metali i tworzyw sztucznych
Rodzaj nie obejmuje pras odlewniczych (maszyny formierskie), ujętych w rodzaju 516 – „Maszyny i urządzenia odlewnicze”.
29.42.34x
29.56.23x
421
   
422
Maszyny do gięcia i prostowania
Rodzaj nie obejmuje maszyn do zaginania i zwijania blach oraz prostowania, wyoblarek i krawędziarek służących do obróbki plastycznej blach o grubości poniżej 1,5 mm, które ujęte są w rodz. 532 – „Maszyny do wyrobów metalowych”.
29.42.32x
29.42.33x
29.56.23x
422
   
423
Nitownice
Rodzaj nie obejmuje nitownic specjalnych stosowanych w przemyśle elektrotechnicznym, optycznym i mechaniki precyzyjnej – traktowanych jako sprzęt lub wyposażenie techniczne.
29.42.3x
423
   
424
Nożyce do metali i tworzyw sztucznych
Rodzaj nie obejmuje zwijarek kombinowanych do walcowania blach cienkich, tj. posiadających nożyce, które należy zaliczać do grupy 5 -„Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty”.
29.42.3x
29.56.23x
424
   
425
Ciągarki
Rodzaj nie obejmuje urządzeń do produkcji prętów, rur i drutu pracujących na zasadzie walcowania, a w tym rozwalcarek służących do zdejmowania rur z trzpienia objętych rodzajem 514 – „Maszyny i urządzenia hutnicze”.
29.42.3x
425
   
426
Maszyny do skręcania, tkania i wyrobu sprężyn i lin
29.42.3x
426
   
429
Inne maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych
29.41x
29.42x
29.43x
29.56.23x
429
 
43
 
Maszyny, urządzenia i aparaty w przemysłach rolnych i spożywczych ogólnego zastosowania
Podgrupa 43 obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania użytkowane co najmniej w kilku przemysłach rolnych lub spożywczych, a nie występujące w zasadzie w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego.
Obiektem jest maszyna, urządzenie lub aparat wraz z indywidualnym napędem (silnik elektryczny i przekładnia) i fundamentem.
W przypadku istnienia połączeń maszyny (urządzenia, aparatu) z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej – granice obiektu stanowią króćce i zawory najbliższego obiektu.
Nie zalicza się do podgrupy 43 maszyn, urządzeń i aparatów specjalnych branżowych występujących jedynie w określonym przemyśle rolnym lub spożywczym. Obiekty te zostały ujęte w podgrupach 56 i 57.

 

   
   
430
Maszyny, urządzenia i aparaty do rozdrabniania, rozcierania i mieszania surowców oraz mas surowcowych
29.53.1x
430
   
431
Maszyny, urządzenia i aparaty filtracyjne
Rodzaj 431 obejmuje filtry, prasy (błotniarki), filtry próżniowe, filtry z masą filtracyjną i cedzidła mechaniczne oraz inne maszyny, urządzenia i aparaty filtracyjne.
W ramach rodzaju 431 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 431-0 filtry (prasy) błotniarki,
 • 431-4 cedzidła mechaniczne
29.24.12x
431
   
432
Maszyny, urządzenia i aparaty do pasteryzacji
29.24.40x
432
   
433
Maszyny, urządzenia i aparaty do dozowania i napełniania butelek, słoi, puszek, tub itp.
29.24.21x
29.24.22x
433
   
434
Maszyny, urządzenia i aparaty do zamykania, korkowania, etykietowania itp.
W ramach rodzaju 434 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 434-01 maszyny do zamykania słoi,
 • 434-02 do zamykania puszek i butelek
29.24.21x
434
   
435
Maszyny, urządzenia i aparaty do pakowania w kartony i torby oraz wytwarzające opakowania
29.24.21x
435
   
436
Maszyny, urządzenia i aparaty do mycia i czyszczenia opakowań
29.24.21x
436
   
439
Inne maszyny, urządzenia i aparaty w przemysłach rolnych i spożywczych ogólnego zastosowania
29.53.1x
439

KŚT – Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania CZ.2

KŚT – Klasyfikacja Środków Trwałych Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

 
44
 
Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów
Obiektem w rodz. 440-443 jest pompa, w której skład wchodzi pompa z płytą fundamentową, indywidualny napęd, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz fundament.
Nie należy zaliczać do rodz. 440-443 pomp specjalnych mających zastosowanie tylko w pewnych określonych przemysłach – pompy takie ujęte są w grupie piątej obejmującej maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe.
   
   
440
Pompy nurnikowe i tłokowe
29.12x
440
   
441
Pompy wirowe
29.12x
441
   
442
Pompy rotacyjne
29.12x
442
   
443
Pompy zębate
29.12x
443
   
444
Sprężarki
Rodzaj nie obejmuje filtrów do odpylania gazów (w przypadkach sprężarek do gazów innych niż powietrze), które ujęte są w rodzaju 655 – „Urządzenia do oczyszczania gazów”, oraz sprężarek stanowiących element konstrukcyjny innej maszyny, urządzenia lub agregatu
29.12x
444
   
445
Dmuchawy i ssawy
Rodzaj nie obejmuje dmuchaw i ssaw laboratoryjnych, klasyfikowanych w grupie 8 – „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie”.
29.23.20x
445
   
446
Wentylatory
Rodzaj nie obejmuje wentylatorów stanowiących konstrukcyjny element innej maszyny, aparatu lub urządzenia oraz urządzeń ujętych w rodzaju 652 i 653
29.23.20x
446
   
449
Inne maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów
Rodzaj 449 obejmuje maszyny i urządzenia do przetłaczania cieczy, a mianowicie:
 • tłoczące podnośniki cieczy o działaniu przerywanym (tarany hydrauliczne),
 • urządzenia pneumatyczne i parowe do podnoszenia cieczy (powietrzne, podnośniki cieczy),
 • urządzenia stacji benzynowych (dystrybutor) oraz inne maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów.
Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów wraz z wyposażeniem niezbędnym dla prawidłowej ich eksploatacji.
W ramach rodzaju 449 zaklasyfikowano do zbioru:
 • 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów ręczne oraz urządzenia dystrybucyjne elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych.
Nie należy zaliczać do rodzaju 449 pomp mamutowych będących częścią składową obiektów, ujętych w rodzaju 560 – „Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu cukrowniczego”.
29.12x
449
 
45
 
Piece przemysłowe
   
   
450
Piece do przerobu surowców
Rodzaj 450 obejmuje piece do przerobu kopalin surowych, wstępnie przerobionych lub wzbogaconych odpadków użytecznych, jak np.: pyły metaliczne, żużle z pieców hutniczych, wyparki z pieców destylacyjnych, zgary i popioły metali nieżelaznych, żużel konwertorowy, wióry metali nieżelaznych itp. oraz piece rurowe do destylacji wieżowej oraz suszarki obrotowe (rurowe i bębnowe) ogólnego zastosowania.
W ramach rodzaju 450 zaklasyfikowano do zbioru:
 • 450-50 piece do przerobu surowca wielokomorowe
Obiektem jest poszczególny piec szybowy, obrotowy, muflowy, półkowy, niskoszybowy, łukowy lub oporowy oraz jedno- i wieloszybowy do przerobu surowców, w których skład wchodzą:
 • wyciąg pionowy łącznie z maszynownią,
 • nagrzewnice,
 • hala garowa,
 • sieć rurociągów powietrznych, gazowych, wodnych z armaturą,,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz automatyka;
 • urządzenia do załadowania, przesuwu i wyładowania wsadu,
 • urządzenia napędowe,
 • urządzenia odprowadzające szkodliwe gazy i pyły,
 • odstojnik
 • pomosty, schody, drabinki itp.
29.21.1x
450
   
451
Piece do przetwarzania paliw
Rodzaj 451 obejmuje piece koksownicze, piece do wytleniania węgla i łupków, piece gazownicze, gazogeneratory oraz rurowe do termicznej obróbki paliw płynnych.
W ramach rodzaju 451 zaklasyfikowano do zbioru:
 • 451-0 piece koksownicze,
Obiektem jest poszczególny piec, w skład którego wchodzą w zależności od rodzaju pieca następujące elementy:
 • podstawowy blok pieca z pomostami,
 • armatura i osprzęt mechaniczny,
 • rury,
 • odbiornik gazu z konstrukcją nośną,
 • rurociągi,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i rejestracyjna (regulatory ciśnienia, aparaty wskaźnikowe, rejestrujące itp.),
 • tory jezdne,
 • silniki elektryczne wraz z osprzętem elektrycznym,
 • wózek zasypowy,
 • dmuchawy, suszarki i wytlenice,
 • zgarniacze pyłu,
 • urządzenia wypustowe,
 • zbiorniki podpiecowe z wypustami półkoksu,
 • dmuchawy gazowe,
 • przewody gazowe,
 • urządzenia zasypowe,
 • urządzenia wypustow.
Nie należy zaliczać do rodzaju 451 następujących budowli, maszyn, urządzeń i aparatów stanowiących samodzielne obiekty, ujęte w innych grupach klasyfikacji, a mianowicie:
 • urządzeń odpylających i oczyszczalni gazu,
 • urządzeń pomocniczych, znajdujących się poza obrębem pieca,
 • rurociągów i kolektorów gazowych, olejowych, parowych, wodnych i powietrznych, znajdujących się poza obrębem pieca od głównej zasuwy,
 • transportu szynowego, ujętego w grupie 7 – „Środki transportowe” i urządzeń do załadowywania wraz z torem jezdnym,
 • kominów wraz z kanałem dymowym ujętych w podgrupie 20.
29.21.1x
451
   
452
Piece grzewcze
Rodzaj nie obejmuje:
 • suszarek obrotowych o osiach poziomych (rurowych i bębnowych), które ze względu na konstrukcję należy zaliczać do rodzaju 450 „Piece do przerobu surowców”,
 • suszarek o charakterze aparatów, które ujęte zostały w podgrupie 47 – „Maszyny i aparaty do operacji i procesów materiałowych”,
 • urządzeń elektrycznych oporowych bez elementów grzejnych (oporem jest wsad) oraz indukcyjnych, które ze względu na konstrukcję należy zaliczać do rodzaju 482 – „Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym”.
29.21.1x
452
   
453
Piece topielne
29.21.1x
453
   
454
Piece do wypalania
Rodzaj 454 obejmuje piece do wypalania wyrobów ceramicznych, dekoracji nie szkliwnych na czerepie glazurowym uprzednio wypalonym oraz piece do natapiania proszków emalierskich na przedmioty żeliwne lub blaszane.
Obiektem jest poszczególny piec: komorowy, komorowo-muflowy, kręgowy, kręgowo-komorowy itp., w skład którego wchodzą następujące elementy:
 • część pieca podziemna z fundamentem oraz część nadziemna,
 • przewody dymowe do zasuwy kominowej lub zasuwy wentylatora włącznie oraz przewody gazowe do pierwszej zasuwy za piecem włącznie,
 • armatura piecowa zainstalowana w jego obrębie,
 • urządzenia podające wsad wraz z napędem,
 • paleniska węglowe,
 • urządzenia kontrolno-pomiarowe i sterujące.
Nie należy zaliczać do rodzaju 454 pieców do wypalania wapna, które ujęte są w rodzaju 450 – „Piece do przerobu surowców”.
29.21.1x
454
   
455
Konwertory i mieszalniki stalownicze
29.51.11x
455
   
456
Piece indukcyjne wysokiej częstotliwości stosowane do obróbki termicznej
29.21.13x
456
 
46
 
Aparaty do wymiany ciepła
Podgrupa obejmuje aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle i poza przemysłem w procesach technologicznych wymiany ciepła.
   
   
460
Wymienniki przeponowe dwupłaszczowe
29.23.11x
460
   
461
Wymienniki przeponowe płaszczowo-rurkowe
29.23.11x
461
   
462
Wymienniki przeponowe komorowo-grzejnikowe
29.23.11x
462
   
463
Wymienniki przeponowe płaszczowo-wężownicowe
29.23.11x
463
   
464
Wymienniki przeponowe dwupłaszczowo-wężownicowe
29.23.11x
464
   
465
Wymienniki przeponowe rurowe
W rodzaju sklasyfikowano m.in.:
 • chłodnice kwasu siarkowego,
 • wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody.
W skład wyposażenia poszczególnych obiektów-wymienników między innymi wchodzą: przyrządy kontrolno-pomiarowe, armatura, wbudowany silnik elektryczny, wypełnienia, wymurówki, izolacje, fundamenty.
Natomiast rurociągi i trasy między aparatami, umieszczonymi stanowią oddzielne obiekty, które należy zaklasyfikować do rodzaju 211 – „Rurociągi, sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze”.
Granice obiektu stanowią – króćce wlotowe i wylotowe z wyłączeniem zaworów lub zasuw odcinających, a w przypadku części napędzającej – sprzęgło lub koło napędowe.
29.23.11x
465
   
466
Wymienniki przeponowe kanałowe
29.23.11x
466
   
469
Inne aparaty do wymiany ciepła
Rodzaj 469 obejmuje pozostałe (inne) aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle w procesach technologicznych do wymiany ciepła, których konstrukcja, wyposażenie lub materiał, z jakiego są wykonane oraz parametry techniczne różnią się zasadniczo od wymienników ujętych w rodzajach 460 do 466 niniejszej klasyfikacji. Wyodrębnia się zbiór – 469-0 – chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu.
29.23.11x
469
 
47
 
Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych
Podgrupa 47 obejmuje maszyny i aparaty do operacji procesów materiałowych bez wymiany ciepła lub z jednoczesną wymianą ciepła – posiadającą w tym przypadku charakter pomocniczy w procesach technologicznych.
   
   
470
Mieszalniki cieczy bezciśnieniowe z urządzeniami mieszającymi lub przesuwającymi
Rodzaj 470 obejmuje mieszalniki cieczy pionowe otwarte i zamknięte z mieszadłem pionowym bez płaszcza, z płaszczem lub z wężownicą oraz mieszalniki cieczy pionowe otwarte – bez płaszcza z jednym lub kilkoma mieszadłami, lub przesuwem samoczynnym, mieszalniki zamknięte bez płaszcza z jednym lub kilkoma mieszadłami poziomymi, jak również mieszalniki cieczy z bełkotką i inne mieszalniki cieczy bez ciśnienia z urządzeniami mieszającymi lub przesuwającymi.
Obiektem jest poszczególny aparat lub urządzenie albo zestaw kilku aparatów lub urządzeń, stanowiących konstrukcyjną całość.
W skład wyposażenia obiektu między innymi wchodzą: przyrządy kontrolno-pomiarowe, armatura, wykładziny, wymurówki, wypełnienia, izolacja oraz konstrukcyjnie wbudowany silnik elektryczny itp.
Natomiast rurociągi i trasy między aparatami – patrz rodzaj 465.
Granice obiektu stanowią – króćce wlotowe i wylotowe z wyłączeniem zaworów lub zasuw odcinających, a w przypadku części napędzanej, sprzęgło lub koło napędowe na wale aparatu.
29.56.25x
470
   
471
Mieszalniki cieczy na ciśnienie do 16 atm. z mechanizmami mieszającymi
Rodzaj 471 obejmuje mieszalniki pionowe z płaszczem i bez płaszcza z mieszadłem pionowym, mieszalniki pionowe z wewnętrzną lub zewnętrzną wężownicą z mieszadłem pionowym, mieszalniki pionowe z płaszczem i bez płaszcza z mieszadłem poziomym oraz inne mieszalniki cieczy na ciśnienie od 1-16 atm. z mechanicznymi urządzeniami mieszającymi.
Określenie obiektu i granic – jak dla rodzaju 470.
29.56.25x
471
   
472
Mieszalniki cieczy na ciśnienie powyżej 16 atm. z mechanizmami i urządzeniami mieszającymi
29.56.25x
472
   
473
Skrubery
29.56.25x
473
   
474
Kolumny
Rodzaj 474 obejmuje kolumny półkowe dzwonowe, tunelowe, sitowe lub kaskadowe z grzejnikiem rurowym, tj. aparaty cylindryczne, bezciśnieniowe lub ciśnieniowe, z półkami dzwonowymi, tunelowymi, sitowymi lub bezpółkowe do wypełniania, na ciśnienie do 16 atm. i powyżej.
Określenie obiektu i granic – jak dla rodzaju 470.
29.56.25x
474
   
475
Aparaty bębnowe
Rodzaj 475 obejmuje aparaty (bębny) obrotowe, bezprzeponowe, obrotowe z płaszczem, bębnowo-rurowe oraz inne aparaty bębnowe z wewnętrznym przepływem ogrzanych gazów lub elementami grzejnymi (płaszcz, system rurek wewnętrznych).
Określenie obiektu i granic – jak dla rodzaju 470
29.24.31
475
   
476
Aparaty walcowe skrobakowe
29.56.25x
476
   
477
Suszarki komorowe
Rodzaj 477 obejmuje suszarki komorowe bezpółkowe, zwykłe wózkowe, owiewowe, suszarki komorowe półkowe owiewowe i próżniowe, suszarki komorowe z półkami grzanymi, obrotowymi i zgarniaczami, z górnym lub dolnym rozpylaniem cieczy oraz suszarki pneumatyczne z rozpylaczem ciał stałych i inne suszarki.
W ramach rodzaju 477 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 477-0 do 477-4 suszarki bezpółkowe, trakcyjne, owiewne, półkowe owiewne, próżniowe z grzejnymi półkami,
 • 477-5 suszarki z półkami obrotowymi i zgarniaczami,
 • 477-6 do 8 suszarki z górnym i dolnym rozpylaniem cieczy oraz suszarki z pneumatycznym rozpylaczem ciał stałych i inne.
Określenie obiektu i granic – jak dla rodzaju 470.
29.56.22x
477
   
479
Inne maszyny i aparaty do operacji i procesów materiałowych
Rodzaj 479 obejmuje pozostałe mieszalniki, skrubery, kolumny i aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle w procesach technologicznych do operacji i procesów materiałowych, których konstrukcja, wyposażenie lub materiał, z jakiego są wykonane oraz inne parametry techniczne różnią się zasadniczo od obiektów, ujętych w rodzajach 470-477.
Zbiór 479-0 obejmuje odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu.
29.56.25x
479
 
48
 
Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
   
   
480
Elektrolizery
31.62.13x
480
   
481
Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym
Rodzaj 481 obejmuje aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym polegającym na nałożeniu na powierzchnię metali bez udziału prądu elektrycznego warstwy ochronnej (antykorozyjnej), np. związków fosforowych i tlenków oraz sposobem elektrogalwanicznym, polegającym na nałożeniu na powierzchnię metali warstwy innego metalu (w celu ochronnym lub dekoracyjnym) przy pomocy prądu elektrycznego.
Obiektem jest urządzenie lub aparat stanowiący jednolitą całość konstrukcyjną.
Granicę obiektu stanowi zawór lub kurek odcinający przewody hydrauliczne, pneumatyczne lub gazowe oraz wyłączniki sieci prądu elektrycznego.
31.62.13x
481
   
482
Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym
Rodzaj 482 obejmuje aparaty i urządzenia służące do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym, tj. urządzenia do hartowania powierzchniowego metodą płomieniową, urządzenia do hartowania powierzchniowego prądem elektrycznym, urządzenia do obróbki powierzchniowej sposobem elektrolitycznym i inne maszyny lub urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem technicznym.
Obiektem jest aparat lub urządzenie służące do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym wraz z jego niezbędnym wyposażeniem.
Granicę obiektu stanowią: zbiornik paliwa, wyłącznik niskiego względnie wysokim napięciu lub gdy urządzenie transformujące stanowi nierozłączną część urządzenia grzewczego.
29.24.40x
482
   
483
Urządzenia i aparaty do elektroerozyjnej obróbki metali
29.42.11x
483
   
484
Maszyny i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia przy pomocy gazu
Rodzaj 484 obejmuje:
 • maszyny i urządzenia do spawania łukowego,
 • wytwornice acetylenowe służące do wytwarzania i magazynowania acetylenu stosowanego do spawania gazowego, lutospawania, podgrzewania, żłobkowania, skorowania oraz do palników do cięcia tlenem,
 • urządzenia do łączenia metali przy pomocy termitu służące do ustalania położenia łączonych elementów oraz ich wzajemnego zwierania,
 • zgrzewarki służące do trwałego łączenia dwóch części metalowych,
 • spawarki acetylenowe służące do spawania gazowego blach cienkich,
 • urządzenia do natryskiwania, służące do nakładania powłok metalowych (metalizowanie) lub powłok z tworzyw sztucznych na powierzchnię przedmiotu,
 • urządzenia i aparaty do cięcia gazowego.
W ramach rodzaju 484 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 484-0 urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego,
 • 484-1 wytwornice acetylenowe,
 • 484-2 urządzenia do łączenia metali przy pomocy termitu,
 • 484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe,
 • 484-4 lutownice,
 • 484-5 spawarki i zgrzewarki acetylenowe (łącznie ze specjalnymi),
 • 484-6 maszyny i urządzenia do natryskiwania,
 • 484-7 specjalne maszyny i aparaty do cięcia tlenem i łukiem oraz procesów pokrewnych i aparatura pomocnicza do spawania (cięcia) łukowego i tlenowego,
 • 484-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania i cięcia.
Obiektem jest każda poszczególna maszyna, urządzenie lub aparat do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyna lub aparat do cięcia przy pomocy gazu, wraz z jego niezbędnym wyposażeniem.
Granicę obiektu stanowi najbliższa mufa, kołnierz lub zawór redukcyjny przewodów.
29.24.24x
29.43.20
484
   
485
Urządzenia i aparaty chłodnicze nieprzenośne
29.23.13x
485
   
486
Urządzenia i aparaty chłodnicze przenośne
29.23.13x
486
 
49
 
Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne ogólnego zastosowania
   
   
490
Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne
30.02x
490
   
491
Zespoły komputerowe
Rodzaj 491 obejmuje maszyny i urządzenia do wprowadzenia, przetwarzania, przechowywania i wyprowadzania informacji cyfrowych lub analogowych, na ogół elektroniczne, określone jako komputery, minikomputery i mikrokomputery oraz urządzenia do przekazywania danych na odległość.
Do rodzaju 491 zalicza się w szczególności:
 • jednostki centralne,
 • urządzenia wejścia, w tym m.in. rejestratory, skanery,
 • urządzenia wyjścia,
 • urządzenia wejścia-wyjścia: konsole operatorskie, monitory ekranowe,
 • jednostki pamięci,
 • urządzenia transmisji danych,
 • urządzenia ochrony danych,
 • jednostki zasilające.
Obiektem może być cały zespół służący do przetwarzania informacji złożony z jednostki centralnej i podłączonych do niej fizycznie jednostek zewnętrznych względnie poszczególna maszyna i urządzenie wydzielone w osobne jednostki.
Nie należy zaliczać do rodzaju 491:
 • przemysłowych rejestratorów danych i aparatury liczącej przystosowanej wyłącznie do pracy w procesach technologicznych, pomiarowych i kontrolnych przemysłowych,
 • specjalistycznych urządzeń i maszyn służących wyłącznie do programowego nauczania lub samoinstruktażu tzw. symulatorów, należy je zaliczać do grupy 8 „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie”,
 • urządzeń służących do badań technicznych ujętych w rodzaju 664,
 • komputerów sterujących procesem produkcyjnym samodzielnej maszyny, agregatu, linii obróbczej itp. stanowiących integralną część maszyny.
30.02x
491
   
492
Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami
Rodzaj 492 obejmuje urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania:
 • zestawy automatyki przemysłowej stanowiące samodzielny obiekt,
 • samodzielne bloki regulacyjne i zestawy elementów wykonawczo-nastawczych stanowiących samodzielny obiekt,
 • elementy blokowego systemu regulacji ciągłej – pneumatyczne, hydrauliczne, elektryczne stanowiące samodzielny obiekt,
 • elementy automatyki impulsowej stanowiące samodzielny obiekt.
Technologiczne systemy pomiarowe sygnalizacji i sterowania spełniające swoje funkcje na rzecz dwóch lub więcej obiektów lub instalacji technologicznych winny stanowić samodzielny obiekt jeśli odpowiadają ogólnym kryterium środków trwałych.
W komputerowych systemach kierowania ciągami technologicznymi lub przetwarzania danych jako samodzielne obiekty należy traktować pełne konfiguracje sprzętowe, a nie poszczególne urządzenia je tworzące. W przypadku struktury sieciowej tych systemów jako obiekty samodzielne należy przyjmować zasoby sprzętowe stanowiące punkty węzłowe tej sieci.
33.20.70
492
   
493
Roboty
Rodzaj 493 obejmuje urządzenia stanowiące zestaw przeprogramowywalnych manipulatorów i urządzeń sterujących służące do wykonywania funkcji ruchowych, dysponujące możliwością swobodnego programowania zmian pozycji i kolejności operacji roboczych.
29.56.25-75
493

KŚT – Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty CZ.1

KŚT – Klasyfikacja Środków Trwałych Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Symbol KŚT
Wyszczególnienie
Powiązania z:
grupa
podgrupa
rodzaj
 
PKWiU
KRŚT-91
5
   
SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
   
 
50
 
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego
   
   
500
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu azotowego i syntezy chemicznej
Nie należy zaliczać do rodz. 500 aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, ujętych w podgrupach 46 – „Aparaty do wymiany ciepła” i 47 – „Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych”.
Występujące w przemyśle syntezy chemicznej kruszarki, gniotowniki, młyny, sita i sortowniki należy zaklasyfikować do rodz. 521 – „Maszyny i urządzenia przemysłu mineralnego”, natomiast filtry – do rodzaju 655 – „Urządzenia do oczyszczania gazów”.
29.56.25x
500
   
501
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu farmaceutycznego i przemysłów pokrewnych
Rodzaj 501 obejmuje aparaty szklane do destylacji, pojemniki szklane, reaktory szklane i porcelanowe, chłodnice szklane i parownice porcelanowe, porcelanowe młyny kulowe, ultrawirówki, tabletarki, aparaty do mycia i sterylizowania fiolek, ampułek, flakonów i obcinania ampułek; aparaty do napełniania, dozowania i pakowania, aparaty do drukowania fiolek, ampułek i etykietowania, maszyny do wyrobu nici chirurgicznych oraz inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu farmaceutycznego i przemysłów pokrewnych.
Obiektem jest poszczególna maszyna, urządzenie lub aparat wraz z normalnym wyposażeniem, stanowiące konstrukcyjną całość.
W skład obiektu m.in. wchodzą: przyrządy kontrolno-pomiarowe, wykładziny, wymurówki, izolacja, silniki elektryczne (konstrukcyjnie wbudowane), indywidualne konstrukcje wsporcze itp.
W ramach rodzaju 501 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 501-0 aparaty szklane do destylacji i inne…
 • 501-1 porcelanowe młyny kulowe.
Nie należy zaliczać do rodzaju 501 – aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, ujętych w podgrupach 46 – „Aparaty do wymiany ciepła” i 47 – „Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych”.
29.56.25x
501
   
502
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu włókien sztucznych
29.56.25x
502
   
503
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tworzyw sztucznych
Rodzaj 503 obejmuje: prasy hydrauliczne do tworzyw sztucznych, wytłaczarki ślimakowe z oprzyrządowaniem, wtryskarki, maszyny powlekające i nasycające, żelatyniarki, maszyny do formowania próżniowego, zgrzewarki do mas plastycznych, ucierarki jedno- i trójwalcowe, zwijarki rur bakelitowych, formy wtryskowe oraz inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tworzyw sztucznych.
Nie należy zaliczać do rodzaju 503 aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, ujętych w podgrupach 46 i 47.
29.56.25x
503
   
504
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gumowego
Rodzaj 504 obejmuje: walcówki i mieszarki zamknięte, kalandry i wytłaczarki, kotły do wulkanizacji i regeneracji, prasy wulkanizacyjne i autoklawy, wulkanizatorki specjalne, maszyny konfekcyjne, krajarki, formy do formowania gumy, maszyny pomocnicze oraz inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gumowego.
Nie należy zaliczać do rodzaju 504 aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji materiałowych, ujętych w podgrupach 46 i 47.
29.56.25x
504
   
505
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu nieorganicznego, siarkowego i nawozów fosforowych
W ramach rodzaju 505 zaklasyfikowano do zbioru:
 • 505-1 piece prażalnicze fluidyzacyjne do produkcji kwasu siarkowego.
Obiektem jest poszczególna maszyna, urządzenie lub agregat wraz ze stałym wyposażeniem, stanowiącym konstrukcyjną całość.
W skład obiektu między innymi wchodzą: przyrządy kontrolno-pomiarowe, wykładziny, wymurówki, izolacja, silnik elektryczny, indywidualne konstrukcje wsporcze i fundamenty itp.
Granice stanowią w przypadku istnienia połączeń obiektu z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej – najbliżej położone króćce i zawory, natomiast w przypadku napędu elektrycznego – sprzęgło względnie koło napędowe na wale.
Nie należy zaliczać do rodzaju 505 aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji procesów materiałowych, ujętych w podgrupach 46 i 47.
29.56.25x
505
   
506
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gazów technicznych
Rodzaj 506 obejmuje: ubijarki potrząsalne, aparaty do rektyfikacji powietrza, odgazowywacze i zasobniki tlenu ciekłego oraz wytwornice gazów, aparaty do napełniania butli i zbiorników gazami i cieczami, pomocnicze aparaty i maszyny przemysłu gazów technicznych oraz inne maszyny i urządzenia przemysłu gazów technicznych.
W ramach rodzaju 506 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza,
 • 506-3 odgazowywacze i zasobniki tlenu ciekłego,
Obiektem jest poszczególna maszyna, urządzenie lub aparat wraz ze stałym wyposażeniem – stanowiący konstrukcyjną całość.
W skład obiektu m.in. wchodzą: przyrządy kontrolno-pomiarowe, wykładziny, wymurówki, izolacja, silnik elektryczny (o ile jest konstrukcyjnie wbudowany), indywidualne konstrukcje wsporcze i fundamenty itp.
Granice stanowią w przypadku istnienia połączeń obiektu z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej najbliżej położone króćce i zawory, natomiast w przypadku napędu elektrycznego – sprzęgło względnie koło napędowe na wale.
Nie należy zaliczać do rodzaju 506 aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, ujętych w podgrupach 46 i 47.
29.24.11x
29.56.25x
506
   
507
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu rafineryjnego
W ramach rodzaju 507 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 507-2 i 507-3 krystalizatory,
 • 507-4 komory potne.
Obiektem jest poszczególna maszyna, urządzenie (agregat rafineryjny) wraz ze stałym wyposażeniem stanowiący konstrukcyjną całość.
W skład którego m.in. wchodzą: przyrządy pomiarowo-kontrolne i sterujące, wykładziny, wymurówki, izolacja, silniki elektryczne (o ile są konstrukcyjnie wbudowane), indywidualne konstrukcje wsporcze i fundamenty itp.
Granice stanowią, w przypadku istnienia połączeń obiektu przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej najbliżej położone króćce i zawory, a w przypadku napędu elektrycznego sprzęgło względnie koło napędowe na wale.
Nie należy zaliczać do rodzaju 507 aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, ujętych w podgrupach 46 i 47.
29.24.12x
29.56.25x
507
 
51
 
Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne
   
   
510
Maszyny i urządzenia wiertnicze
Rodzaj 510 obejmuje maszyny i urządzenia wiertnicze podstawowe, przewoźne i pomocnicze służące do wierceń geologicznych, poszukiwawczych, eksploatacyjnych i technicznych.
Obiektem jest poszczególna podstawowa lub pomocnicza maszyna wiertnicza, urządzenie wiertnicze bądź też przewoźny zespół wiertniczy, złożony z określonego zestawu maszyn i urządzeń wiertniczych wraz z agregatem napędowym.
Nie należy zaliczać do rodz. 510 instalacji płuczkowych ssąco-tłoczących (rozbieralnych) kluczy rurowych, śrub ratunkowych oraz głowic płuczkowych poniżej 5 t udźwigu, które należy zaliczać do grupy 8 – „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie” – rodzaju 800.
29.52.12x
510
   
511
Maszyny górnicze
Rodzaj 511 obejmuje maszyny górnicze (w tym obudowy zmechanizowane) mające zastosowanie przy wydobywaniu węgla, rud i innych kopalin oraz służące do urabiania, ładowania i podawania; urządzenia do podsadzki płynnej, urządzenia przyszybowe, zapychające, maszyny i urządzenia pomocnicze, jak również inne maszyny górnicze o podobnej konstrukcji i przeznaczeniu.
Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie wraz z normalnym wyposażeniem stanowiące konstrukcyjną całość.
29.52.1x
511
   
512
Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych
Rodzaj 512 obejmuje urządzenia kieratowe, kiwony i żurawie pompowe, koła filialne, windy wiertnicze, maszty i trojaki do eksploatacji odwiertów, uzbrojenia otworów eksploatacyjnych oraz inne urządzenia i zespoły do eksploatacji otworów wiertniczych ropy, gazów, solanek, w tym urządzenia do odwadniania otworów i wykopów wiertniczych.
Nie należy zaliczać do rodzaju 512 pomp ujętych w podgrupie 44 – „Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów” i rodzaju 518.
29.52.12x
512
   
513
Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla
Rodzaj 513 obejmuje maszyny i urządzenia służące do wzbogacenia węgla i rud w zakładach przeróbki mechanicznej kopalni węgla i rud..
Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie do przeróbki mechanicznej rud i węgla.
29.52.40x
513
   
514
Maszyny i urządzenia hutnicze
Rodzaj 514 obejmuje maszyny i urządzenia aglomerowni, stalowni, walcowni rur, walcowni gorących i zimnych oraz maszyny i urządzenia wielkopiecowe, a także tabor hutniczy.
Obiektem jest maszyna, urządzenie lub wóz transportowy wraz z normalnym wyposażeniem i silnikiem elektrycznym wbudowanym lub napędzającym jedynie daną maszynę (urządzenie) z osprzętem oraz fundamentem w przypadku, gdy obiekt jest ustawiony na odrębnym fundamencie.
W ramach rodzaju 514 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 514-0 maszyny i urządzenia aglomerowni,
 • 514-1 maszyny i urządzenia wielkopiecowe,
 • 514-2 maszyny i urządzenia hutnicze stalowni,
 • 514-3 maszyny i urządzenia walcowni gorących,
 • 514-4 walcowni rur,
 • 514-5 maszyny i urządzenia walcowni zimnych,
 • 514-6 tabor hutniczy,
 • 514-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze.
Granice obiektu stanowi w zakresie zbiorów 1 do 6 – pierwszy zawór odcinający od przewodów hydraulicznych lub pneumatycznych (o ile przewody takie istnieją).
29.51.11x
514
   
515
Maszyny i urządzenia koksownicze i gazownicze
Nie należy zaliczać do rodzaju 515 urządzeń transportowych węgla i koksu do zasobników, ujętych w rodzaju 643 – „Przenośniki”.
29.24.11x
515
   
516
Maszyny i urządzenia odlewnicze
Rodzaj 516 obejmuje specjalne maszyny i urządzenia przemysłu odlewniczego do przygotowywania materiałów wsadowych, przeróbki materiałów formierskich i rdzeniarskich oraz maszyny i urządzenia formowania, odlewania odśrodkowego, grawitacyjnego i pod ciśnieniem, formy odlewnicze, maszyny do wybijania i czyszczenia odlewów, jak również urządzenia odlewnicze cieplne i urządzenia do zalewania form odlewniczych.
Nie należy zaliczać do rodzaju 516: urządzeń odlewniczych, jak np.żeliwiaków, konwertorów, pieców tyglowych, suszarni itp., ujętych w podgrupie 45 – „Piece przemysłowe”.
29.51.11x
29.56.24x
516
   
517
Maszyny i urządzenia torfiarskie
Rodzaj 517 obejmuje maszyny i urządzenia służące wyłącznie do robót przygotowawczych, eksploatacji głębinowej i powierzchniowej oraz przeróbki, sortowania i załadunku torfu.
Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie torfiarskie.
Skład poszczególnych (obiektów) maszyn lub urządzeń torfiarskich stanowi z reguły kompletna maszyna lub urządzenie wraz z normalnym wyposażeniem oraz silnikiem napędowym elektrycznym lub napędem spalinowym, a w przypadku np. frezarek torfiarskich wyrównujących i spycharek błotnych – w skład obiektu wchodzi również ciągnik gąsiennicowy, na którym zawieszona jest spycharka.
29.52.2x
517
   
518
Aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, geodezyjnych, fotogrametrycznych, kartograficznych itp.
Rodzaj 518 obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty do pomiarów parametrów fizycznych skał, dokonywania pomiarów i zabiegów geofizycznych w otworach wiertniczych oraz do prac geodezyjnych, fotogrametrycznych i kartograficznych, a mianowicie:
 • 518-01 do pomiarów magnetycznych,
 • 518-02 do pomiarów geoelektrycznych,
 • 518-03 do pomiarów sejsmicznych,
 • 518-1 aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych w otworach wiertniczych
Obiektami są kompletne aparaty zdolne do samodzielnej pracy.
Nie należy zaliczać do rodzaju 518:
 • mikrosond, termometrów, inklimetrów, resistinimetrów, upadomierzy, cekometrów, phametrów, perforatorów pociskowych i bezpociskowych, kawernomierzy itp., ujętych w grupie 8,
 • pojazdów mechanicznych (na których mogą być usytuowane maszyny urządzenia i aparaty do pomiarów i zabiegów geofizycznych), ujętych w podgrupie 74 – „Pojazdy mechaniczne”.
33.20.12
518

KŚT – Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty CZ.2

KŚT – Klasyfikacja Środków Trwałych Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

 
52
 
Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych
   
   
520
Maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego
Rodzaj 520 obejmuje maszyny i urządzenia do mechanicznej obróbki kamienia budowlanego i drogowego.
Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie, a mianowicie:
trak ramowy lub bezramowy (tarczowy), cyrkularka, cyrkularko-frezarka, cyrkularko-wiertarka, szlifierko-polerka, zdziernica pozioma lub pionowa, tokarka do kamienia, wiertarka do kamienia, kombajn do robót przygotowawczych lub wydobywania bloków kamiennych, kombajn do produkcji bloczków kamiennych oraz inne maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego.
W ramach rodzaju 520 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe,
 • 520-2 cyrkularki,
 • 520-3 szlifierki,
 • 520-4 tokarki i wiertarki do kamienia,
 • 520-5 kombajny do robót przygotowawczych,
 • 520-9 inne maszyny oraz urządzenia przemysłu kamieniarskiego.
W skład poszczególnych obiektów maszyn i urządzeń przemysłu kamieniarskiego wchodzą z reguły silniki elektryczne konstrukcyjnie związane z daną maszyną lub urządzeniem
.
29.43.11x
29.52.12x
29.52.40x
520
   
521
Maszyny i urządzenia przemysłu mineralnego
29.43.11x
29.52.40x
521
   
522
Maszyny i urządzenia przemysłu wapienniczego i gipsowego
29.43.11x
29.52.40x
522
   
523
Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego
Rodzaj 523 obejmuje maszyny i urządzenia specjalne służące do produkcji cementu.
Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie stanowiące konstrukcyjną całość.
29.43.11x
29.52.40x
523
   
524
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu izolacyjnego i korkowego
29.43.12x
29.56.25x
524
   
525
Maszyny i urządzenia do produkcji ceramiki budowlanej materiałów ognioodpornych i silikatowych
Rodzaj 525 obejmuje maszyny i urządzenia do produkcji ceramiki budowlanej, materiałów ognioodpornych i silikatowych.
W ramach rodz. 525 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 525-3 maszyny i urządzenia do wyrobu cegły wapienno-piaskowej, w tym 525-31 autoklawy.
Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie oraz z normalnym wyposażeniem oraz fundamentem (o ile występuje) stanowiące konstrukcyjną całość.
W skład poszczególnych maszyn i urządzeń do produkcji ceramiki budowlanej, materiałów ognioodpornych i silikatowych wchodzą z reguły silniki elektryczne, stanowiące indywidualny napęd dla danego obiektu lub stanowiące łącznie z nim konstrukcyjną całość.
29.52.40x
29.56.25x
525
   
526
Maszyny przemysłu ceramiki szlachetnej i technicznej
29.56.25x
526
   
527
Maszyny i urządzenia do produkcji szkła i wyrobów ze szkła
29.43.11x
29.56.25x
527
   
528
Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów ściernych
29.56.25x
528
   
529
Maszyny, urządzenia i agregaty do produkcji innych materiałów budowlanych
Rodzaj 529 obejmuje maszyny, urządzenia i agregaty do produkcji betonów komórkowych i kruszywowych oraz innych materiałów budowlanych.
Obiektem jest poszczególna kompletna maszyna, urządzenie lub agregat wraz z wyposażeniem. W skład poszczególnych obiektów wchodzą zespoły napędowe i transportujące oraz instalacje: elektryczna, hydrauliczna, pneumatyczna; aparatura kontrolno-pomiarowa i sterująca, jak również konstrukcje wsporcze i fundamenty.
W ramach rodzaju 529 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 529-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji betonów komórkowych,
 • 529-1 maszyny, urządzenia i agregaty do produkcji betonów kruszywowych,
 • 529-8 pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji innych materiałów budowlanych, w tym:
 • 529-81 do produkcji elementów z lastrico,
 • 529-82 do produkcji sztucznego kamienia.
Nie należy zaliczać do rodzaju 529:
 • młynów kulowych ujętych w rodzaju 521 i autoklawów ujętych w rodzaju 525;
 • betoniarek, ujętych w rodzaju 581.
29.52.40x
29.56.25x
529
 
53
 
Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych
   
   
531
Maszyny specjalne do produkcji wyrobów drobnej galanterii metalowej
29.56.25x
531
   
532
Maszyny do produkcji wyrobów metalowych
Nie należy zaliczać do rodzaju 532:
 • maszyn do obróbki plastycznej metali, ujętych w podgrupie 42 – „Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych”,
 • obrabiarek do metali i maszyn śrubiarskich o wiórowym charakterze obróbki, ujętych w podgrupie 41 – „Obrabiarki do metali”.
29.56.25x
532
   
533
Maszyny i urządzenia do produkcji kabli i przedmiotów elektrycznych
29.56.25x
533
   
534
Maszyny i urządzenia do produkcji akumulatorów i baterii
29.56.25x
534
   
535
Maszyny i urządzenia do produkcji żarówek i lamp elektronowych
Rodzaj 535 obejmuje maszyny i urządzenia służące do przygotowania surowców metalicznych oraz niemetalicznych, produkcji półfabrykatów oraz inne maszyny i urządzenia służące do produkcji żarówek i lamp elektronowych.
W ramach rodzaju 535 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 535-0 maszyny i urządzenia do przygotowania surowców metalicznych,
 • 535-1 maszyny i urządzenia do przygotowania surowców niemetalicznych.
 • 535-7 maszyny i urządzenia do produkcji półprzewodników i wyrobów z nich, obwodów drukowanych i scalonych.
Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie, w skład którego wchodzi – napęd, instalacja elektryczna, wodna, parowa, sprężonego powietrza itp., aparatura kontrolno-pomiarowa oraz fundament.
29.56.25x
535
   
536
Maszyny i aparaty do produkcji taśmy filmowej i magnetycznej, błon, płyt i papierów fotograficznych
29.56.25x
536
   
537
Maszyny i aparaty do produkcji filmów i kopii filmowych oraz do realizacji filmów
29.56.25x
31.5
32.20.12
32.30x
33.40x
537
   
538
Maszyny do nawijania cewek oraz izolacji silników, transformatorów i kondensatorów
29.56.25x
538
 
54
 
Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny, urządzenia i aparaty papiernicze i poligraficzne
   
   
540
Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna
28.62.10
28.62.20
29.43.12x
540
   
541
Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu oklein, płyt stolarskich i sklejek
29.43.12x
29.56.22x
29.56.25x
541
   
542
Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu płyt pilśniowych i płyt wiórowych
29.43.12x
29.56.22x
29.56.25x
542
   
543
Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu zapałek
29.56.25x
543
   
544
Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu beczek, skrzyń i różnych wyrobów z drewna
29.56.25x
544
   
545
Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu celulozy
29.55.1x
29.56.22x
545
   
546
Maszyny i urządzenia do wyrobu papieru i tektury
29.55.1x
29.56.22x
546
   
547
Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobów papierniczych i tekturowych
29.24.32x
29.55.1x
29.56.22x
547
   
548
Maszyny, urządzenia i aparaty poligraficzne
Rodzaj 548 obejmuje maszyny i aparaty do: produkcji materiału zecerskiego, wykonania formy drukarskiej i odtwarzania formy drukarskiej oraz maszyny do druku we wszystkich technikach drukarskich, maszyny introligatorskie, maszyny poligraficzne pomocnicze, jak również urządzenia i sprzęt pomocniczy;
Obiektem jest maszyna, urządzenie lub aparat poligraficzny stanowiący jedną całość.
W ramach rodzaju 548 zaklasyfikowano do zbioru:
 • 548-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego.
Nie należy zaliczać do rodzaju 548 przenośników (transporterów) obsługujących maszyny poligraficzne ujętych w rodzaju 643 – „Przenośniki …”, z wyjątkiem zainstalowanych w suszarkach introligatorskich.
29.56.1
548
   
549
Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów z drewna lub materiałów zastępczych w połączeniu z innymi materiałami.
29.56.25x
549
 
55
 
Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji wyrobów z niej
   
   
550
Maszyny do wstępnej obróbki włókien łykowych
29.24.32x
29.54.1x
550
   
551
Maszyny przędzalnicze
29.54.1x
551
   
552
Maszyny do produkcji nici, sznurków i lin
29.54.1x
552
   
553
Maszyny tkackie
29.54.1x
553
   
554
Maszyny dziewiarskie i pończosznicze
29.54.1x
554
   
555
Maszyny wykańczalnicze i farbiarskie
29.54.2x
555
   
556
Maszyny do produkcji filcu i artykułów z filcu
29.54x
556
   
557
Maszyny szwalnicze, odzieżowe i do wyrobu guzików
29.54.2x
557
   
558
Maszyny do produkcji skóry i wyrobów ze skóry
29.54.23x
29.54.30x
558
   
559
Inne maszyny i urządzenia przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego
29.54x
559

KŚT – Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty CZ.3

KŚT – Klasyfikacja Środków Trwałych Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

 
56
 
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych
   
   
560
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu cukrowniczego
29.53.16x
560
   
561
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piwowarsko-słodowniczego i napoi
Rodzaj 561 obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty do słodowania, przygotowywania i warzenia brzeczki chmielowej, urządzenia i aparaty fermentowni i leżakowni piw, maszyny i urządzenia do rozlewu piwa, konserwacji naczyń transportowych i legalizacji beczek oraz maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi.
W rodzaju 561 zaklasyfikowano do zbioru:
561-6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi.
Obiektem jest poszczególna maszyna, urządzenie lub aparat wraz z normalnym wyposażeniem, w skład której wchodzi indywidualny napęd (silnik elektryczny lub przekładnia) oraz fundament.
Granice obiektu stanowią w przypadku połączeń maszyny z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej – króćce i zawory położone najbliżej obiektu (maszyny).
29.53x
561
   
562
Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji drożdży
29.53x
562
   
563
Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji wyrobów spirytusowych
29.53x
563
   
564
Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji octu
29.53x
564
   
565
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu ziemniaczanego
29.53x
565
   
566
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu owocowo-warzywnego
29.53x
566
   
567
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu młynarskiego
29.53.13x
567
   
568
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego
Rodzaj 568 obejmuje maszyny i urządzenia do przygotowywania surowców i ciasta, maszyny i urządzenia do przerobu ciasta i pieczywa, piece piekarnicze, maszyny i urządzenia pomocnicze przemysłu piekarniczego.
W ramach rodzaju 568 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 568-4 piece piekarnicze, w tym 568-40 do 568-46 piece ceramiczne, 568-47 do 568-48 piece cyklotermiczne i specjalne.
Obiektem jest poszczególna maszyna, urządzenie lub aparat przemysłu piekarniczego wraz z przynależnym do niego wyposażeniem, które z reguły składa się z indywidualnego napędu (silniki, przekładnie, koła pasowe), instalacji znajdujących się na danym obiekcie do najbliższego zaworu lub wyłącznika, urządzeń stanowiących normalne wyposażenie oraz fundament.
29.53x
568
 
57
 
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych
   
   
570
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu cukierniczego
29.53x
570
   
571
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu koncentratów spożywczych
Rodzaj 571 obejmuje urządzenia do produkcji makaronu i koncentratów spożywczych w stanie stałym i płynnym.
Obiektem jest maszyna, urządzenie lub aparat przemysłu koncentratów spożywczych z tym, że poszczególne obiekty stanowią:
 • maszyny do przypraw w płynie – zbiór 571-3, w tym neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hadralizatory betonowe lub murowane – zbiory 571-30 i 571-31,
 • autoklawy do hydrolizy służące do produkcji koncentratów spożywczych – zbiór 571-8.
W skład poszczególnych maszyn, urządzeń lub aparatów przemysłu koncentratów spożywczych wchodzą z reguły silniki elektryczne, przekładnie oraz fundament.
Granice obiektu stanowią w przypadku połączeń z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacji – króćce i zawory położone najbliżej obiektu.
Nie należy zaliczać do rodzaju 571 maszyn, urządzeń i aparatów, które występują zarówno w przemyśle koncentratów spożywczych, jak i w innych przemysłach rolno-spożywczych, ujętych w podgrupie 43 – „Maszyny, urządzenia i aparaty w przemysłach rolnych i spożywczych ogólnego zastosowania”, jak np.: mieszadła do proszków, prasy-filtry (błotniarki), półautomaty do dozowania i pakowania itp.
29.53x
571
   
572
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tytoniowego i zielarskiego
Nie należy zaliczać do rodzaju 572 maszyn, urządzeń i aparatów, które występują zarówno w przemyśle tytoniarskim i zielarskim, jak i innych przemysłach rolno-spożywczych, ujętych w podgrupie 43 – „Maszyny, urządzenia i aparaty w przemysłach rolnych i spożywczych ogólnego zastosowania”, jak np. gniotowniki walcowo-bębnowe, młyny tarczowe itp.
29.53x
572
   
573
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu mięsnego
Nie należy zaliczać do rodzaju 573: maszyn, urządzeń i aparatów, które występują zarówno w przemyśle mięsnym, jak i w innych przemysłach rolno-spożywczych, ujętych w podgrupie 43 – „Maszyny, urządzenia i aparaty w przemysłach rolnych i spożywczych ogólnego zastosowania”, jak np. zamykarek do puszek, etykieciarek, znakownic itp.
29.53x
573
   
574
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu rybnego
Nie należy zaliczać do rodzaju 574 maszyn, urządzeń i aparatów, które występują zarówno w przemyśle rybnym, jak i w innych przemysłach rolno-spożywczych, ujętych w podgrupie 43 – „Maszyny, urządzenia i aparaty w przemysłach rolnym i spożywczym ogólnego zastosowania”, jak np. zamykarek puszek, etykietarek, znakownic pudełek itp.
29.53x
574
   
575
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tłuszczowego
29.53.16x
575
   
576
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu mleczarskiego
29.53.11x
29.53.12x
576
   
577
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu jajczarsko-drobiarskiego
Nie należy zaliczać do rodzaju 577 maszyn, urządzeń i aparatów, które występują zarówno w przemyśle jajczarsko-drobiarskim, jak i w innych przemysłach rolno-spożywczych, ujętych w podgrupie 43 – „Maszyny, urządzenia i aparaty w przemysłach rolnych i spożywczych ogólnego zastosowania”, jak np.: mieszadła do wody wapiennej, pasteryzatory, znakownice do wieczek itp.
29.53x
577
   
578
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gastronomicznego
29.24.60
29.53x
578
   
579
Inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych
Rodzaj 579 obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty do przetwórstwa odpadów zwierzęcych oraz maszyny i urządzenia do przerobu pasz zielonych.
W ramach rodzaju 579 wydzielono zbiór:
 • 579-0 maszyny, urządzenia i aparaty do przetwórstwa odpadów zwierzęcych, obejmujący:
 • 579-000 dystrybutory,
 • 579-003 młynki młotkowe,
 • 579-01 maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne,
 • 579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych.
W skład poszczególnego obiektu stanowiącego maszynę, urządzenie lub aparat wchodzą z reguły silniki elektryczne, koła pasowe, przekładnie, wyciągi, wentylatory oraz wyposażenie dodatkowe i fundament.
29.53x
579
 
58
 
Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
   
   
580
Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych
Rodzaj 580 obejmuje maszyny do robót ziemnych, tj.: kopiarki, ładowarki, pługi ciągnione, zrywarki, spycharki równiarki, zgarniarki; maszyny do robót melioracyjnych – pogłębiarki do kanałów melioracyjnych, maszyny do oczyszczania rowów samojezdne (odmularki), maszyny do kopania rowów melioracyjnych i profilowania skarp melioracyjnych (koparki drenarskie skrobakowe, wielonaczyniowe, frezujące), maszyny do bezrowkowego układania ciągów drenarskich oraz maszyny do robót fundamentowych, jak: kafary, wibropogrążarki, wyciągarki do pali, jak również inne maszyny do robót ziemnych, melioracyjnych i fundamentowych.
Obiektem jest poszczególna maszyna do robót ziemnych, melioracyjnych i fundamentowych, w skład której z reguły wchodzi: maszyna z podstawowym osprzętem oraz silnik elektryczny, koła pasowe, pompy i osprzęt dodatkowy, jak również przenośne kable zasilające przy maszynach o napędzie elektrycznym.
Nie należy zalicza do rodzaju 580:
 • spycharek po całkowitym zdemontowaniu osprzętu, które następnie są wykorzystywane jako ciągniki – należy ujmować w podgrupie 74 – „Pojazdy mechaniczne”.
29.52.12x
29.52.2x
29.52.30x
580
   
581
Maszyny do robót budowlanych
Rodzaj 581 obejmuje betoniarki, mieszarki do zapraw z pompami do betonu i zapraw, wibratory-wstrząsarki, stoły wibracyjne, wibratory zanurzeniowe buławowe, wibratory powierzchniowe i przyczepne, torkretnice, zacieraczki do tynków, maszyny do robót malarskich, podłóg oraz inne maszyny do robót budowlanych.
W ramach rodzaju 581 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 581-0 maszyny do mieszania betonów i zapraw,
 • 581-1 maszyny do transportu betonów i zapraw,
 • 581-2 wibratory,
 • 581-3 maszyny i aparaty do robót wykończeniowych,
 • 581-4 wibromłoty,
 • 581-9 inne maszyny, urządzenie i aparaty do robót budowlanych.
Obiektem jest poszczególna maszyna służąca do robót budowlanych, w skład której wchodzi maszyna podstawowa oraz o ile występują – silnik elektryczny lub spalinowy ewentualnie koło pasowe przy napędzie z transmisji, pompy i osprzęt dodatkowy, jak również przenośne kable zasilające przy maszynach o napędzie elektrycznym, a przy maszynach stacyjnych fundament.
Nie należy zaliczać do rodzaju 581:
 • przetwornic występujących przy wibratorach przyczepnych, które ujęte są w rodzaju 347 – „Przetwornice prądu”,
 • sprężarek występujących przy torkretnicach, które ujęte są w rodzaju 444 – „Sprężarki”.
29.41.11
29.52.40x
581
   
582
Maszyny do robót drogowych
Rodzaj 582 obejmuje walce drogowe samobieżne z napędem spalinowym i doczepne, ubijarki, maszyny do budowy nawierzchni dróg bitych, betonowych i bitumicznych oraz inne maszyny do budowy i utrzymania dróg.
W ramach rodzaju 582 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 582-0 maszyny i urządzenia do zagęszczania gruntu, w tym walce statyczne,
 • 582-1 maszyny i urządzenia do budowy nawierzchni betonowych, bitumicznych i innych,
 • 582-2 odśnieżarki dróg, ulic i placów,
 • 582-3 szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg,
 • 582-9 inne maszyny do robót drogowych.
Obiektem jest poszczególna maszyna służąca do budowy lub utrzymania dróg, w skład której z reguły wchodzi maszyna podstawowa, silnik elektryczny lub spalinowy z wyjątkiem maszyn do robót drogowych stanowiących przyczepy do różnych typów ciągników, jak również w przypadku innych maszyn drogowych, jak np.: kotły do bitumitu, skrapiarki ręczne, zrywarki do nawierzchni przyczepowe itp. oraz osprzęt dodatkowy.
Nie należy zaliczać do rodzaju 582: skrapiarek mechanicznych oraz pługów do odśnieżania dróg zainstalowanych na podwoziu samochodowym, takich jak: autosmołowacze, betoniarki, pługi odśnieżne, odśnieżniki rotacyjne itp., które ujęte są w podgrupie 74 – „Pojazdy mechaniczne”.
29.52.2x
29.52.30x
29.56.25x
582
   
583
Koparki i zwałowarki używane w kopalnictwie odkrywkowym
Rodzaj 583 obejmuje koparki i zwałowarki używane w kopalnictwie odkrywkowym, koparki do torfu.
Obiektem jest poszczególna maszyna, w skład której z reguły wchodzi maszyna podstawowa, silnik elektryczny lub koło pasowe, pompy i osprzęt dodatkowy.
W ramach rodzaju 583 zaklasyfikowano do zbiorów:
 • 583-0 koparki zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla, torfu i innych złóż,
 • 583-1 koparki w piaskowniach przemysłu węglowego.
Nie należy zaliczać do rodzaju 583: koparek, zwałowarek i spycharek, ujętych w pozostałych rodzajach podgrupie 58 – „Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych”.
29.52.2x
583
   
584
Maszyny do robót torowych kolejowych
Nie należy zaliczać do rodzaju 584:
 • maszyn i urządzeń mających zastosowanie przy robotach torowych, lecz posiadających charakter maszyn i urządzeń ogólnego zastosowania, jak np.: zespoły prądotwórcze, sprężarki, wytwórnice acetlenowe, koparki, spycharki, walce itp., które należy zaliczać do właściwych grup klasyfikacji,
 • wagonów towarowych i specjalnych, jak np.: mieszkalnych i technicznych oraz wagonów przeznaczonych na kuchnie, magazyny, warsztaty, łaźnie, świetlice itp. stanowiące tabor specjalny, które ujęte są w podgrupie 70 – „Kolejowy tabor szynowy naziemny”.
29.52.30x
29.56.25x
584
 
59
 
Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej
   
   
590
Maszyny i narzędzia uprawowe
29.32.1x
590
   
591
Maszyny i urządzenia do siewu, sadzenia, nawożenia i deszczowania
29.32.1x
29.32.40x
591
   
592
Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne
29.32.1x
29.32.20
592
   
593
Maszyny i urządzenia do ochrony roślin
29.32.1x
29.32.40x
593
   
594
Maszyny i urządzenia do zbioru ziemiopłodów
29.32.3x
29.32.50
594
   
595
Maszyny i urządzenia omłotowe, suszarnie i urządzenia pomocnicze
29.32.3x
29.32.65x
29.56.22x