Limity ulg i odliczeń w PIT od osób fizycznych 2009/2010

 Limity ulg i odliczeń w PIT od osób fizycznych 2009/2010.

Pomagamy wypełnić PIT – kontakt.

Odliczenia od podatku
Rodzaj ulgi Limit ulgi Zasady odliczenia
Ulga na dzieci (prorodzinna)art. 27f ustawy Odliczeniu podlega kwota 92,67 zł (1/6 kwoty 556.02 zł), za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, nad małoletnim dzieckiem. Ulga na dzieci przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym podatnik:1) wykonywał władzę rodzicielską,2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, o ile dziecko z nim zamieszkiwało,3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim).Odliczenie przysługuje również podatnikom utrzymującym pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.
Ulga abolicyjna (tzw. ulga na powrót) art. 27g ustawy Odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do dochodów wymienionych w art. 27g ust. 1 ustawy, metody wyłączenia z progresją. Przysługuje podatnikom podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i uzyskującym poza terytorium Polski dochody: 1) ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14 ustawy, lub2) z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi ? które rozlicza na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy, tj. stosując metodę odliczenia proporcjonalnego
Wydatki na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej – w ramach tzw. praw nabytychart. 4 ust. 3 nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. (Dz.U. Nr 134, poz. 1509) 30% poniesionych wydatków nie więcej niż 11.340 zł (6% z 189.000 zł) – limit roczny Dotyczy kontynuacji odliczeń wydatków poniesionych na ten cel. Wydatki odliczane w ramach limitu odliczeń z tytułu wydatków inwestycyjnych na własne cele mieszkaniowe, tj. w ramach limitu 35.910 zł (19% z 189.000 zł) w okresie obowiązywania ustawy.Limit 11.340 zł odpowiada wydatkom w kwocie 37.800 zł. Odliczenie przysługuje podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczeń z tego tytułu i po tym dniu dokonują dalszych wpłat na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową. 

 

Czytaj dalej Limity ulg i odliczeń w PIT od osób fizycznych 2009/2010

Limity ulg i odliczeń w PIT od osób fizycznych 2008

Limity ulg i odliczeń w PIT od osób fizycznych 2008

Rozliczamy PITy – kontakt.

Odliczenia od dochodu.
Rodzaje ulg Limity odliczeń
Ulga na internet Faktycznie poniesione wydatki do wysokości 760 zł limit roczny
Nowe
technologie
Mikro, mały i średni przedsiębiorca 50% kwoty wydatków na zakup nowych technologii
Pozostali przedsiębiorcy 30% kwoty wydatków na zakup nowych technologii
Darowizny na rzecz Kościoła Bez limitu
Darowizna na cele publiczne dla organizacji pożytku publicznego, na cele kultu religijnego oraz dla honorowych krwiodawców W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu.
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Opłacenie przewodników Faktycznie poniesione wydatki do wysokości 2280 zł- limit roczny.
Utrzymanie psa przewodnika Faktycznie poniesione wydatki do wysokości 2280 zł – limit roczny.
Używanie samochodu osobowego Faktycznie poniesione wydatki do wysokości 2280 zł- limit roczny.
Wydatki na zakup lekarstw Nadwyżka wydatków ponad kwotę 100 zł miesięcznie.
 

Czytaj dalej Limity ulg i odliczeń w PIT od osób fizycznych 2008

Limity ulg i odliczeń w PIT od osób fizycznych 2006

Limity ulg i odliczeń w PIT od osób fizycznych 2006.


Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi
I. Odliczenia od dochodu
1. Wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie

Art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” Ulga na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w 2006 r.
2. Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa Do 2.280 zł – limit roczny Art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy j.w.
3. Utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt 2, psa przewodnika Do 2.280 zł – limit roczny

Art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy j.w.
4. Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne Do 2.280 zł – limit roczny

Art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy j.w.
5. Darowizny na cele:
a)   określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele,
b)            kultu religijnego
W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu Art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy Łączne odliczenie w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu; darowizna nie może być przekazana m.in. na rzecz osoby fizycznej (art. 26 ust. 5 ustawy);
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie została opublikowana w Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873.
Uwaga:
w zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.
Pozostałe warunki zostały określone w art. 26 ust. 7 ustawy.
6. Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą
W wysokości dokonanej darowizny Przepisy ustaw o stosunku Państwa do poszczególnych związków wyznaniowych Wymagane pokwitowanie odbioru darowizny oraz
w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.
Uwaga:
w zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.
Pozostałe warunki zostały określone w art. 26 ust. 7 ustawy w związku z ust. 6d.
7. Wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika Do wysokości 760 zł rocznie Art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy Wydatki muszą być udokumentowane fakturą.
8. Wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:
1) budową budynku mieszkalnego, albo
2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.
Odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej
189.000 zł.
Art. 26b ustawy Z uwagi na liczne warunki określające zasady korzystania z tej ulgi wskazanym jest zapoznanie się z treścią art. 26b ustawy
9. Wydatki poniesione przez podatnika na działalność klubów sportowych mających osobowość prawną i licencję sportową, skupiających co najmniej 50 zawodników, w tym 30 juniorów. W wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu Art. 26d ustawy
10 Wydatki poniesione przez  podatnika uzyskującego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej na nabycie nowych technologii W wysokości ustalonej zgodnie z art. 26c ust. 5, 6 i 8 ustawy.
Wydatki odlicza się od podstawy obliczenia podatku (opodatkowania), ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy
Art. 26c ustawy

 

Czytaj dalej Limity ulg i odliczeń w PIT od osób fizycznych 2006

Limity ulg i odliczeń w PIT od osób fizycznych 2002

Limity ulg i odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych 2002. 

 
Rodzaj ulgi
Wysokość ulgi
Podstawa
Uwagi
I. Odliczenia od dochodu
1. Wydatki na zakup przez osoby niepełnosprawne leków, których stosowanie stwierdził lekarz specjalista Nadwyżka wydatków ponad 152 zł miesięcznie (20% najniższego wynagrodzenia za grudzień 2001 r.) Art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy Ulga w ramach odliczeń z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w 2002 r.
2. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa Do 2.280 zł (trzykrotność najniższego wynagrodzenia za grudzień 2001 r.) – limit roczny Art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy j.w.
3. Utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt 2 , psa przewodnika do 2.280 zł – limit roczny
(j.w.)
Art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy j.w.
4. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rechabilitacyjne do 2.280 zł – limit roczny
(j.w.)
Art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy j.w.
5. W ramach tzw. praw nabytych – wydatki na kontynuację budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem co najmniej 5 lokali mieszkalnych na wynajem Do 189.000 zł x liczba budowanych mieszkań – limit w okresie obowiązywania ustawy Art. 7 ust. 27 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o p.d.o.f. (Dz.U. Nr 104, poz. 1104 oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27.12.2001 r. (M.P. Nr 47, poz. 784) Dotyczy kontynuacji wydatków na budowę mieszkalnego budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem lokali mieszkalnych na wynajem, poniesionych przed 1 stycznia 2001 r. Dokumentowanie: fakturami wystawionymi wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku albo dowodem odprawy celnej.

  Czytaj dalej Limity ulg i odliczeń w PIT od osób fizycznych 2002