PKD – Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

 PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2007, Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Sekcja ta obejmuje działalności związane z:

  • eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych,
  • uprawą zbóż i innych roślin uprawnych,
  • chowem i hodowlą zwierząt,
  • pozyskiwaniem drewna i surowców leśnych,
  • pozyskiwaniem zwierząt lub produktów zwierzęcych z gospodarstw rolnych lub ich naturalnego środowiska.

Czytaj dalej PKD – Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004

PKD – została opracowana na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności – NACE Rev.1, opublikowanej w Official Journal of the European Communities (OJ) nr L 293 z 24 października 1990 r. z późniejszymi zmianami opublikowanymi w (OJ) nr 83 z 3 kwietnia 1993 r. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 128, poz. 829, z późn. zm.), w okresie od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 31 grudnia 1999 r. Polską Klasyfikację Działalności (PKD) stosowano równolegle z Europejską Klasyfikacją Działalności (EKD). Od dnia 1 stycznia 2000 r. PKD zastąpiła całkowicie EKD.

Czytaj dalej PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004

PKD – Sekcja A – Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja A – Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo ZASTĄPIONA PKD 2007

SEKCJA A
GRUPA
KLASA
PODKLASA
ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO
01
     
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ
 
01.1
   
Uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo
   
01.11
 
Uprawa zbóż i inne uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane
     
01.11.A
Uprawa zbóż
     
01.11.B
Uprawa ziemniaków, korzeni i bulw o dużej zawartości skrobi i inuliny
     
01.11.C
Uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane
   
01.12
 
Uprawa warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych i produktów szkółkarskich
     
01.12.A
Uprawa warzyw
     
01.12.B
Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych
   
01.13
01.13.Z
Uprawa owoców, orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw
 
01.2
   
Chów i hodowla zwierząt
   
01.21
01.21.Z
Chów i hodowla bydła
   
01.22
01.22.Z
Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów
   
01.23
01.23.Z
Chów i hodowla trzody chlewnej
   
01.24
01.24.Z
Chów i hodowla drobiu
   
01.25
01.25.Z
Chów i hodowla zwierząt pozostałych
 
01.3
01.30
01.30.Z
Uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana)
 
01.4
   
Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi, z chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem działalności weterynaryjnej
   
01.41
 
Działalność usługowa związana z produkcją roślinną
     
01.41.A
Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi
     
01.41.B
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
   
01.42
01.42.Z
Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt
 
01.5
01.50
01.50.Z
Gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, łącznie z działalnością usługową
02
02.0
   
LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ
   
02.01
 
Leśnictwo
     
02.01.A
Gospodarka leśna
     
02.01.B
Szkółkarstwo leśne
   
02.02
02.02.Z
Działalność usługowa związana z leśnictwem

PKD – Sekcja B – Rybactwo

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja B – Rybactwo ZASTĄPIONA PKD 2007

SEKCJA B
GRUPA
KLASA
PODKLASA
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
05
05.0
   
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ
   
05.01
 
Rybołówstwo
     
05.01.A
Rybołówstwo w wodach przybrzeżnych i śródlądowych
     
05.01.B
Rybołówstwo w wodach morskich
     
05.01.C
Połowy pozostałych organizmów
   
05.02
 
Rybactwo, łącznie z działalnością usługową
     
05.02.A
Działalność gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb, z wyjątkiem działalności usługowej
     
05.02.B
Działalność usługowa związana z rybołówstwem i rybactwem

PKD – Sekcja C – Górnictwo

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja C – Górnictwo ZASTĄPIONA PKD 2007

SEKCJA C
GRUPA
KLASA
PODKLASA
GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
PODSEKCJA CA
     
GÓRNICTWO I KOPALNICTWO SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH
10
     
GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO; WYDOBYWANIE TORFU
 
10.1
10.10
 
Górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego
     
10.10.A
Górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego
     
10.10.B
Produkcja brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego
     
10.10.C
Działalność odzyskiwania węgla kamiennego z hałd
 
10.2
10.20
 
Górnictwo i wzbogacanie węgla brunatnego
     
10.20.A
Górnictwo węgla brunatnego
     
10.20.B
Produkcja brykietów z węgla brunatnego
 
10.3
10.30
10.30.Z
Wydobywanie i wzbogacanie torfu
11
     
WYDOBYWANIE ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ
 
11.1
11.10
 
Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego
     
11.10.A
Wydobywanie ropy naftowej
     
11.10.B
Wydobywanie gazu ziemnego
 
11.2
11.20
11.20.Z
Działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
12
12.0
12.00
12.00.Z
KOPALNICTWO RUD URANU I TORU
PODSEKCJA CB
     
GÓRNICTWO I KOPALNICTWO SUROWCÓW INNYCH NIŻ ENERGETYCZNE
13
     
KOPALNICTWO RUD METALI
 
13.1
13.10
13.10.Z
Kopalnictwo rud żelaza
 
13.2
13.20
 
Kopalnictwo rud metali nieżelaznych z wyjątkiem rud uranu i toru
     
13.20.A
Kopalnictwo rud miedzi
     
13.20.B
Kopalnictwo rud cynkowo-ołowiowych
     
13.20.C
Kopalnictwo rud metali nieżelaznych, z wyjątkiem rud miedzi, uranu i toru oraz rud cynkowo-ołowiowych
14
     
POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
 
14.1
   
Wydobywanie kamienia
   
14.11
14.11.Z
Wydobywanie kamienia dla potrzeb budownictwa
   
14.12
14.12.Z
Wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy
   
14.13
14.13.Z
Wydobywanie łupków
 
14.2
   
Wydobywanie żwiru, piasku i gliny
   
14.21
14.21.Z
Wydobywanie żwiru i piasku
   
14.22
14.22.Z
Kopalnictwo gliny i kaolinu
 
14.3
14.30
 
Kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
     
14.30.A
Kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego (z wyjątkiem siarkonośnych)
     
14.30.B
Kopalnictwo surowców siarkonośnych
 
14.4
14.40
14.40.Z
Produkcja soli
 
14.5
14.50
14.50.Z
Pozostałe górnictwo i kopalnictwo, gdzie indziej nie sklasyfikowane

PKD – Sekcja D – Przetwórstwo przemysłowe CZ.4

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja D – Przetwórstwo przemysłowe CZ.4 ZASTĄPIONA PKD 2007

PODSEKCJA DI
     
PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH
26
     
PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH
 
26.1
   
Produkcja szkła i wyrobów ze szkła
   
26.11
26.11.Z
Produkcja szkła płaskiego
   
26.12
26.12.Z
Produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego
   
26.13
26.13.Z
Produkcja szkła gospodarczego
   
26.14
26.14.Z
Produkcja włókien szklanych
   
26.15
26.15.Z
Produkcja szkła technicznego
 
26.2
   
Produkcja ceramiki szlachetnej, materiałów i wyrobów ogniotrwałych
   
26.21
26.21.Z
Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
   
26.22
26.22.Z
Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
   
26.23
26.23.Z
Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
   
26.24
26.24.Z
Produkcja wyrobów ceramicznych technicznych pozostałych
   
26.25
26.25.Z
Produkcja wyrobów ceramicznych pozostałych
   
26.26
26.26.Z
Produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych
 
26.3
26.30
26.30.Z
Produkcja płytek ceramicznych
 
26.4
26.40
26.40.Z
Produkcja ceramiki budowlanej
 
26.5
   
Produkcja cementu, wapna oraz gipsu
   
26.51
26.51.Z
Produkcja cementu
   
26.52
26.52.Z
Produkcja wapna
   
26.53
26.53.Z
Produkcja gipsu
 
26.6
   
Produkcja wyrobów betonowych oraz gipsowych
   
26.61
 
Produkcja wyrobów betonowych budowlanych
     
26.61.A
Produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z wyjątkiem budynków prefabrykowanych
     
26.61.B
Produkcja budynków prefabrykowanych z betonu
   
26.62
26.62.Z
Produkcja wyrobów gipsowych dla budownictwa
   
26.63
26.63.Z
Produkcja masy betonowej
   
26.64
26.64.Z
Produkcja zaprawy murarskiej
   
26.65
26.65.Z
Produkcja wyrobów azbestowo-cementowych, wiórowo-cementowych i podobnych
   
26.66
26.66.Z
Produkcja wyrobów betonowych i gipsowych pozostałych
 
26.7
26.70
26.70.Z
Produkcja wyrobów ze skał i kamienia naturalnego
 
26.8
   
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
   
26.81
26.81.Z
Produkcja technicznych artykułów ściernych
   
26.82
26.82.Z
Produkcja wyrobów pozostałych z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
PODSEKCJA DJ
     
PRODUKCJA METALI I WYROBÓW Z METALI
27
     
PRODUKCJA METALI
 
27.1
27.10
27.10.Z
Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza
 
27.2
   
Produkcja rur
   
27.21
27.21.Z
Produkcja rur żeliwnych
   
27.22
27.22.Z
Produkcja rur stalowych, przewodów rurowych i profili drążonych
 
27.3
   
Pozostała obróbka wstępna żeliwa i stali oraz produkcja stopów żelaza, z wyjątkiem wymienionych w 27.10.Z
   
27.31
27.31.Z
Produkcja sztab, prętów i profili ciągnionych na zimno
   
27.32
27.32.Z
Produkcja wyrobów wąskich i płaskich walcowanych na zimno
   
27.33
27.33.Z
Produkcja wyrobów formowanych i składanych na zimno
   
27.34
27.34.Z
Produkcja drutów
   
27.35
27.35.Z
Pozostała obróbka wstępna żeliwa i stali, gdzie indziej nie sklasyfikowana; produkcja stopów żelaza, z wyjątkiem wymienionych w 27.10.Z
 
27.4
   
Produkcja metali szlachetnych i nieżelaznych
   
27.41
27.41.Z
Produkcja metali szlachetnych
   
27.42
27.42.Z
Produkcja aluminium
   
27.43
27.43.Z
Produkcja ołowiu, cynku i cyny
   
27.44
 
Produkcja miedzi
     
27.44.A
Produkcja miedzi nieobrobionej
     
27.44.B
Produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów
   
27.45
27.45.Z
Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 
27.5
   
Odlewnictwo metali
   
27.51
27.51.Z
Odlewnictwo żeliwa
   
27.52
27.52.Z
Odlewnictwo staliwa
   
27.53
27.53.Z
Odlewnictwo metali lekkich
   
27.54
 
Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych
     
27.54.A
Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
     
27.54.B
Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyjątkiem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi
28
     
PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
 
28.1
   
Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
   
28.11
 
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
     
28.11.A
Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem działalności usługowej
     
28.11.B
Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej
     
28.11.C
Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych
   
28.12
28.12.Z
Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 
28.2
   
Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych; produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
   
28.21
28.21.Z
Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych
   
28.22
28.22.Z
Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 
28.3
28.30
 
Produkcja wytwornic pary, z wyjątkiem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
     
28.30.A
Produkcja wytwornic pary
     
28.30.B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary (poza kotłami centralnego ogrzewania na gorącą wodę)
 
28.4
28.40
28.40.Z
Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 
28.5
   
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych
   
28.51
28.51.Z
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
   
28.52
28.52.Z
Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 
28.6
   
Produkcja wyrobów nożowniczych, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia
   
28.61
28.61.Z
Produkcja wyrobów nożowniczych
   
28.62
28.62.Z
Produkcja narzędzi
   
28.63
28.63.Z
Produkcja zamków i zawiasów
 
28.7
   
Produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych
   
28.71
28.71.Z
Produkcja pojemników metalowych
   
28.72
28.72.Z
Produkcja opakowań z metali lekkich
   
28.73
28.73.Z
Produkcja wyrobów z drutu
   
28.74
28.74.Z
Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn
   
28.75
 
Produkcja wyrobów metalowych gotowych pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana
     
28.75.A
Produkcja wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek i kuchni
     
28.75.B
Produkcja wyrobów metalowych pozostała

PKD – Sekcja D – Przetwórstwo przemysłowe CZ.6

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja D – Przetwórstwo przemysłowe CZ.6 ZASTĄPIONA PKD 2007

PODSEKCJA DM
     
PRODUKCJA SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
34
     
PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRZYCZEP I NACZEP
 
34.1
34.10
 
Produkcja pojazdów mechanicznych
     
34.10.A
Produkcja silników spalinowych ze spalaniem wewnętrznym stosowanych w pojazdach mechanicznych
     
34.10.B
Produkcja samochodów osobowych
     
34.10.C
Produkcja pozostałych pojazdów mechanicznych przeznaczonych do przewozu osób
     
34.10.D
Produkcja pojazdów mechanicznych przeznaczonych do przewozu towarów
     
34.10.E
Produkcja pojazdów mechanicznych przeznaczonych do celów specjalnych
 
34.2
34.20
34.20.Z
Produkcja nadwozi pojazdów mechanicznych; produkcja przyczep i naczep
 
34.3
34.30
 
Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników
     
34.30.A
Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników
     
34.30.B
Produkcja pasów bezpieczeństwa, drzwi i zderzaków do pojazdów mechanicznych
35
     
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
 
35.1
   
Produkcja i naprawa statków i łodzi
   
35.11
 
Produkcja i naprawa statków
     
35.11.A
Produkcja statków z wyjątkiem działalności usługowej
     
35.11.B
Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji statków, platform i konstrukcji pływających
   
35.12
35.12.Z
Produkcja oraz naprawa łodzi wycieczkowych i sportowych
 
35.2
35.20
 
Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego
     
35.20.A
Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego, z wyjątkiem działalności usługowej
     
35.20.B
Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji, remontów lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego
 
35.3
35.30
 
Produkcja statków powietrznych i kosmicznych
     
35.30.A
Produkcja statków powietrznych i kosmicznych, z wyjątkiem działalności usługowej
     
35.30.B
Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji oraz remontów statków powietrznych i silników lotniczych
 
35.4
   
Produkcja motocykli i rowerów
   
35.41
35.41.Z
Produkcja motocykli
   
35.42
35.42.Z
Produkcja rowerów
   
35.43
35.43.Z
Produkcja wózków inwalidzkich
 
35.5
35.50
35.50.Z
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana

PKD – Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, motocykli i artykułów użytku osobistego i domowego

 

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, motocykli i artykułów użytku osobistego i domowego ZASTĄPIONA PKD 2007 

SEKCJA G
GRUPA
KLASA
PODKLASA
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
50
     
SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 
50.1
50.10
 
Sprzedaż pojazdów mechanicznych
     
50.10.A
Sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych
     
50.10.B
Sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych
 
50.2
50.20
 
Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych; pomoc drogowa
     
50.20.A
Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych
     
50.20.B
Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi
 
50.3
50.30
 
Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
     
50.30.A
Sprzedaż hurtowa części akcesoriów do pojazdów mechanicznych
     
50.30.B
Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
 
50.4
50.40
50.40.Z
Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich
 
50.5
50.50
50.50.Z
Sprzedaż detaliczna paliw
51
     
HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
 
51.1
   
Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
   
51.11
51.11.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów
   
51.12
51.12.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
   
51.13
51.13.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
   
51.14
51.14.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
   
51.15
51.15.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
   
51.16
51.16.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych
   
51.17
51.17.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
   
51.18
51.18.Z
Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana
   
51.19
51.19.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 
51.2
   
Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt
   
51.21
51.21.Z
Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt
   
51.22
51.22.Z
Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
   
51.23
51.23.Z
Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
   
51.24
51.24.Z
Sprzedaż hurtowa skór
   
51.25
51.25.Z
Sprzedaż hurtowa nie przetworzonego tytoniu
 
51.3
   
Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu
   
51.31
51.31.Z
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
   
51.32
51.32.Z
Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych
   
51.33
51.33.Z
Sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
   
51.34
 
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
     
51.34.A
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
     
51.34.B
Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
   
51.35
51.35.Z
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
   
51.36
51.36.Z
Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych
   
51.37
51.37.Z
Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
   
51.38
 
Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, łącznie z rybami, skorupiakami i mięczakami
     
51.38.A
Sprzedaż hurtowa ryb, skorupiaków i mięczaków
     
51.38.B
Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności
   
51.39
51.39.Z
Nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 
51.4
   
Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego
   
51.41
51.41.Z
Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych
   
51.42
51.42.Z
Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
   
51.43
51.43.Z
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych
   
51.44
51.44.Z
Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących
   
51.45
51.45.Z
Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
   
51.46
51.46.Z
Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych
   
51.47
51.47.Z
Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego
 
51.5
   
Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu
   
51.51
51.51.Z
Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
   
51.52
51.52.Z
Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
   
51.53
 
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
     
51.53.A
Sprzedaż hurtowa drewna
     
51.53.B
Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
   
51.54
51.54.Z
Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
   
51.55
51.55.Z
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
   
51.56
51.56.Z
Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
   
51.57
51.57.Z
Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 
51.6
   
Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia
   
51.61
51.61.Z
Sprzedaż hurtowa obrabiarek
   
51.62
51.62.Z
Sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych
   
51.63
51.63.Z
Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu włókienniczego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
   
51.64
51.64.Z
Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych
   
51.65
51.65.Z
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego
   
51.66
51.66.Z
Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych, łącznie ze sprzedażą ciągników
 
51.7
51.70
 
Pozostała sprzedaż hurtowa
     
51.70.A
Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana
     
51.70.B
Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana

 

52
     
HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
 
52.1
   
Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach
   
52.11
52.11.Z
Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
   
52.12
52.12.Z
Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach
 
52.2
   
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach
   
52.21
52.21.Z
Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw
   
52.22
52.22.Z
Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych
   
52.23
52.23.Z
Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków
   
52.24
52.24.Z
Sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarniczych i cukierniczych
   
52.25
52.25.Z
Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
   
52.26
52.26.Z
Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych
   
52.27
 
Pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach
     
52.27.A
Sprzedaż detaliczna wyrobów mlecznych i jaj w wyspecjalizowanych sklepach
     
52.27.B
Pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 
52.3
   
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych
   
52.31
52.31.Z
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
   
52.32
52.32.Z
Sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych
   
52.33
52.33.Z
Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
 
52.4
   
Pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach
   
52.41
52.41.Z
Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych
   
52.42
52.42.Z
Sprzedaż detaliczna odzieży
   
52.43
52.43.Z
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
   
52.44
52.44.Z
Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
   
52.45
52.45.Z
Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych
   
52.46
52.46.Z
Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
   
52.47
52.47.Z
Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych
   
52.48
 
Pozostała sprzedaż detaliczna w wyspecjalizowanych sklepach
     
52.48.A
Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego
     
52.48.B
Sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego
     
52.48.C
Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii
     
52.48.D
Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych
     
52.48.E
Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
     
52.48.F
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów
     
52.48.G
Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 
52.5
52.50
52.50.Z
Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach
 
52.6
   
Handel detaliczny poza siecią sklepową
   
52.61
52.61.Z
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
   
52.62
 
Sprzedaż detaliczna na straganach i targowiskach
     
52.62.A
Sprzedaż detaliczna żywności i produktów spożywczych na straganach i targowiskach
     
52.62.B
Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów na straganach i targowiskach
   
52.63
52.63.Z
Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
 
52.7
   
Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego
   
52.71
52.71.Z
Naprawa obuwia i innych wyrobów skórzanych
   
52.72
52.72.Z
Naprawa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego
   
52.73
52.73.Z
Naprawa zegarków, zegarów i biżuterii
   
52.74
52.74.Z
Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana