PKOB – Podział obiektów budowlanych na sekcje i działy

PKOB – Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych

Symbol PKOB Wyszczególnienie
Sekcja Dział  
1   BUDYNKI
  11 Budynki mieszkalne
  12 Budynki niemieszkalne
2   OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
  21 Infrastruktura transportu
  22 Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne
  23 Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych
  24 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe

PKOB – Podział obiektów budowlanych na grupy

PKOB – Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych

Symbol PKOB Wyszczególnienie
Sekcja Dział Grupa  
1     BUDYNKI
  11   BUDYNKI MIESZKALNE
    111 Budynki mieszkalne jednorodzinne
    112 Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe
    113 Budynki zbiorowego zamieszkania
  12   BUDYNKI NIEMIESZKALNE
    121 Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego
    122 Budynki biurowe
    123 Budynki handlowo-usługowe
    124 Budynki transportu i łączności
    125 Budynki przemysłowe i magazynowe
    126 Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej
    127 Pozostałe budynki niemieszkalne
2     OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
  21   INFRASTRUKTURA TRANSPORTU
    211 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe
    212 Drogi kolejowe
    213 Drogi lotniskowe
    214 Mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne
    215 Budowle wodne
  22   RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE
    221 Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie
elektroenergetyczne dalekiego zasięgu
    222 Rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze
  23   KOMPLEKSOWE BUDOWLE NA TERENACH
PRZEMYSŁOWYCH
    230 Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych
  24   OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ POZOSTAŁE
    241 Budowle sportowe i rekreacyjne
    242 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane

PKOB – Schemat klasyfikacji z objaśnieniami – budynki mieszkalne

PKOB – Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych

Symbol PKOB Wyszczególnienie Powiąz. KOB
Sekcja Dział Grupa Klasa    
1       BUDYNKI  
  11     BUDYNKI MIESZKALNE  
    111   Budynki mieszkalne jednorodzinne  
      1110 Budynki mieszkalne jednorodzinne 115
116
117
118
        Klasa obejmuje:  
        – Samodzielne budynki takie jak: pawilony,
 wille, domki wypoczynkowe, leśniczówki,
 domy mieszkalne w gospodarstwach
 rolnych, rezydencje wiejskie, domy
 letnie itp.
 
        – Domy bliźniacze lub szeregowe, w których
 każde mieszkanie ma swoje własne wejście
 z poziomu gruntu.
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Budynków gospodarstw rolnych (1271)  
        – Budynków o dwóch mieszkaniach (1121)  
        – Budynków o trzech i więcej mieszkaniach
 (1122)
 
    112   Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe  
      1121 Budynki o dwóch mieszkaniach 111x
        Klasa obejmuje:  
        – Budynki samodzielne, domy bliźniacze lub
 szeregowe o dwóch mieszkaniach.
 
      1122 Budynki o trzech i więcej mieszkaniach 111x
112
113
114
        Klasa obejmuje:  
        – Budynki mieszkalne pozostałe, takie jak:
 budynki mieszkalne, o trzech i więcej
 mieszkaniach.
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Budynków zbiorowego zamieszkania (1130)  
        – Hoteli (1211)  
        – Schronisk młodzieżowych, domków
 kempingowych, domów wypoczynkowych (1212)
 
    113   Budynki zbiorowego zamieszkania  
      1130 Budynki zbiorowego zamieszkania 119
122
123
124
125
126
128
129
138
155x
157
        Klasa obejmuje:  
        – Budynki zbiorowego zamieszkania, w tym
 domy mieszkalne dla ludzi starszych,
 studentów, dzieci i innych grup
 społecznych, np. domy opieki społecznej,
 hotele robotnicze, internaty i bursy
 szkolne, domy studenckie, domy dziecka,
 domy dla bezdomnych itp.
 
        – Budynki mieszkalne na terenie koszar;  
        – Budynki rezydencji prezydenckich i
 biskupich
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Szpitali, klinik i budynków instytucji z
 opieką medyczną (lekarską lub
 pielęgniarską) (1264)
 
        – Zabudowań koszarowych (1274)  

PKOB – Budynki niemieszkalne

PKOB – Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych

Symbol PKOB Wyszczególnienie Powiąz. KOB
Sekcja Dział Grupa Klasa    
1       BUDYNKI  
  12     BUDYNKI NIEMIESZKALNE  
    121   Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego  
      1211 Budynki hoteli 121
165x
273
        Klasa obejmuje:  
        – Hotele, motele, gospody, pensjonaty i
 podobne budynki oferujące
 zakwaterowanie, z restauracjami lub bez
 
        – Samodzielne restauracje i bary  
        Klasa nie obejmuje:  
        – Restauracji w budynkach mieszkalnych
 (1122)
 
        – Schronisk młodzieżowych, schronisk
 górskich, domków kempingowych, domów
 wypoczynkowych (1212)
 
        – Restauracji w centrach handlowych (1230)  
      1212 Budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe 165x
166
167
169x
        Klasa obejmuje:  
        – Schroniska młodzieżowe, schroniska
 górskie, domki kempingowe, domy
 wypoczynkowe oraz pozostałe budynki
 zakwaterowania turystycznego
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Hoteli i podobnych budynków oferujących
 zakwaterowanie (1211)
 
        – Wesołych miasteczek i parków
 wypoczynkowych (2412)
 
    122   Budynki biurowe  
      1220 Budynki biurowe 171
172
173
174
175
176
177
179
278
        Klasa obejmuje:  
        – Budynki wykorzystywane jako miejsce
 pracy dla działalności biura,
 sekretariatu lub innych o charakterze
 administracyjnym, np.: budynki banków,
 urzędów pocztowych, urzędów miejskich,
 gminnych, ministerstw, itp. lokali
 administracyjnych;
 
        – Budynki centrów konferencyjnych i
 kongresów, sądów i parlamentów
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Biur w budynkach przeznaczonych głównie
 do innych celów.
 
    123   Budynki handlowo-usługowe  
      1230 Budynki handlowo-usługowe 266x, 269x
271, 272
274, 275
276, 277
279, 285
289x
        Klasa obejmuje:  
        – Centra handlowe, domy towarowe,
 samodzielne sklepy i butiki, hale
 używane do targów, aukcji i wystaw,
 targowiska pod dachem, stacje paliw,
 stacje obsługi itp.
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Sklepów w budynkach przeznaczonych
 głównie do innych celów
 
    124   Budynki transportu i łączności  
      1241 Budynki łączności, dworców i terminali 146
261
262
263
264
265
266x
267
268
269x
326
665
        Klasa obejmuje:  
        – Budynki lotnisk, budynki dworców
 kolejowych, dworców autobusowych i
 terminali portowych, budynki stacji
 kolejek górskich i wyciągów
 krzesełkowych;
 
        – Budynki stacji nadawczych radia i
 telewizji, budynki central
 telefonicznych, centra telekomunikacyjne
 itp.;
 
        – Hangary lotnicze, budynki nastawni
 kolejowych, „zajezdnie” dla lokomotyw i
 wagonów;
 
        – Budki telefoniczne;  
        – Budynki latarni morskich;  
        – Budynki kontroli ruchu powietrznego  
        Klasa nie obejmuje:  
        – Budynków stacji obsługi (1230);  
        – Zbiorników, silosów i budynków
 magazynowych (1252);
 
        – Dróg kolejowych (212);  
        – Dróg lotniskowych (2130);  
        – Linii telekomunikacyjnych i masztów
 (2213, 2224);
 
        – Terminali ropy i ropopochodnych (2303)  
      1242 Budynki garaży 266x
567
           
        Klasa obejmuje:  
        – Garaże i zadaszone parkingi;  
        – Budynki do przechowywania rowerów  
        Klasa nie obejmuje:  
        – Stacji obsługi (1230);  
        – Parkingów w budynkach przeznaczonych
 głównie do innych celów
 
    125   Budynki przemysłowe i magazynowe  
      1251 Budynki przemysłowe 211, 212
213, 214, 215
216, 217
219
221, 223
227, 229x
281, 282,
283, 289x
        Klasa obejmuje:  
        – Budynki przeznaczone na produkcję, np.
 fabryki, wytwórnie filmowe, warsztaty,
 rzeźnie, browary, montownie itp.
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Kompleksowych przemysłowych obiektów
 budowlanych (elektrowni, rafinerii,
 itp.), które nie posiadają formy budynku
 (230);
 
        – Zbiorników, silosów i budynków
 magazynowych (1252);
 
        – Niemieszkalnych budynków gospodarstw
 rolnych (1271)
 
      1252 Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe 231, 232,
233, 234,
235, 236,
237, 239,
241, 242,
243, 245,
249, 311,
321, 319x
321, 331,
332, 333,
334, 335,
336, 337,
339, 561,
562, 563x
        Klasa obejmuje:  
        – Zbiorniki na ciecze;  
        – Zbiorniki na gazy;  
        – Silosy na zboże, cement i inne towary
 sypkie;
 
        – Chłodnie i budynki składowe
 specjalizowane;
 
        – Powierzchnie magazynowe  
        Klasa nie obejmuje:  
        – Budynków gospodarstw rolnych, w
 szczególności silosów i budynków
 magazynowych rolniczych przeznaczonych
 do przechowywania zbiorów (1271);
 
        – Wież ciśnień (2222);  
        – Terminali ropy i ropopochodnych (2303)  
    126   Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej  
      1261 Ogólnodostępne obiekty kulturalne 143
144
145
147x
        Klasa obejmuje:  
        – Kina, sale koncertowe, opery, teatry
 itp.;
 
        – Sale kongresowe, domy kultury i
 wielozadaniowe sale wykorzystywane
 głównie do celów rozrywkowych;
 
        – Kasyna, cyrki, teatry muzyczne, sale
 taneczne i dyskoteki, estrady itp.;
 
        – Budynki schronisk dla zwierząt  
        Klasa nie obejmuje:  
        – Muzeów, galerii artystycznych (1262);  
        – Budynków kultury fizycznej (1265);  
        – Parków rozrywkowych i wypoczynkowych
 (2412)
 
      1262 Budynki muzeów i bibliotek 131x, 132x
133x, 134x,
135x,
136x,
137x, 139x
141
142
147x
        Klasa obejmuje:  
        – Muzea, galerie sztuki, biblioteki i
 centra informacyjne;
 
        – Budynki archiwów  
      1263 Budynki szkół i instytucji badawczych 131x
132x
133x
134x
135x
136x
137x
139x
        Klasa obejmuje:  
        – Budynki szkolnictwa przedszkolnego,
 szkolnictwa podstawowego i
 ponadpodstawowego (np. przedszkola,
 szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły
 średnie, licea ogólnokształcące, licea
 techniczne, itp.), budynki szkół
 zawodowych lub kształcenia
 specjalistycznego;
 
        – Budynki szkół wyższych i placówki
 badawcze; laboratoria badawcze;
 
        – Specjalne szkoły dla dzieci
 niepełnosprawnych;
 
        – Ośrodki kształcenia ustawicznego;  
        – Stacje meteorologiczne i hydrologiczne,
 budynki obserwatoriów
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Internatów, które są odrębnymi budynkami
 oraz burs i domów studenckich (1130);
 
        – Bibliotek (1262);  
        – Szpitali klinicznych (1264)  
      1264 Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej 151
152
153
154
155x
156
158
159
258
        Klasa obejmuje:  
        – Budynki instytucji świadczących usługi
 medyczne i chirurgiczne oraz
 pielęgnacyjne dla ludzi,
 
        – Sanatoria, szpitale długoterminowego
 lecznictwa, szpitale psychiatryczne,
 przychodnie, poradnie, żłobki, ośrodki
 pomocy społecznej dla matki i dziecka,
 
        – Szpitale kliniczne,  
        – Szpitale więzienne i wojskowe,  
        – Budynki przeznaczone do termoterapii,
 wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje
 krwiodawstwa, laktaria, kliniki
 weterynaryjne, itp.,
 
        – Budynki instytucji ochrony zdrowia
 świadczące usługi zakwaterowania, z
 opieką lekarską i pielęgniarską dla
 ludzi starszych, niepełnosprawnych, itp.
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Domów opieki społecznej (bez opieki
 medycznej) dla ludzi starszych lub
 niepełnosprawnych, itp. (1130)
 
      1265 Budynki kultury fizycznej 161
162
163
164
169x
        Klasa obejmuje:  
        – Budynki przeznaczone dla imprez
 sportowych w halach (boiska do
 koszykówki, korty tenisowe, kryte
 baseny, hale gimnastyczne, sztuczne
 lodowiska itp.) wyposażone w stanowiska,
 tarasy itp. przeznaczone dla widzów oraz
 w prysznice, szatnie itp. dla
 uczestników
 
        – Zadaszone trybuny do oglądania sportów
 na świeżym powietrzu
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Hal wielofunkcyjnych przeznaczonych
 głównie do celów rozrywkowych (1261)
 
        – Boisk sportowych przeznaczonych do
 sportów na świeżym powietrzu, np.
 odkrytych kortów tenisowych, odkrytych
 basenów itp. (2411)
 
    127   Pozostałe budynki niemieszkalne  
      1271 Budynki gospodarstw rolnych 251, 252
253, 254
255, 256
257, 259,
361, 365,
368
        Klasa obejmuje:  
        – Budynki gospodarstw rolnych i budynki
 magazynowe dla działalności rolniczej
 np. obory, stajnie, budynki inwentarskie
 dla trzody chlewnej, owczarnie, stadniny
 koni, przemysłowe fermy drobiu, stodoły,
 pomieszczenia do przechowywania sprzętu,
 szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do
 przechowywania wina, kadzie na wino,
 szklarnie, silosy rolnicze, itp.
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Ogrodów zoologicznych i ogrodów
 botanicznych (2412)
 
      1272 Budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych 148
185
186
        Klasa obejmuje:  
        – Kościoły, kaplice, cerkwie, meczety,
 synagogi, itp.
 
        – Cmentarze i obiekty z nimi związane,
 domy pogrzebowe, krematoria
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Budynków kultu religijnego
 wykorzystywanych jako muzea (1262),
 
      1273 Obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury.  
        Klasa obejmuje  
        – Wszelkie obiekty budowlane bez względu
 na stan zachowania, ale nie
 wykorzystywane do innych celów,
 
        – Nieruchome, archeologiczne dobra
 kultury.
 
      1274 Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione 178
181
182
183
184
189
        Klasa obejmuje:  
        – Zakłady karne i poprawcze, areszty
 śledcze, schroniska dla nieletnich,
 
        – Zabudowania koszarowe;  
        – Obiekty miejskie użyteczności
 publicznej, takie jak wiaty autobusowe,
 toalety publiczne, łaźnie itp.
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Budek telefonicznych (1241)  
        – Szpitali więziennych i wojskowych (1264)  
        – Budowli wojskowych (2420)  
        – Budynków mieszkalnych na terenie koszar
 (1130)
 

PKOB – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

PKOB – Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych

Symbol PKOB Wyszczególnienie Powiąz. KOB
Sekcja Dział Grupa Klasa    
2       OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ  
  21     INFRASTRUKTURA TRANSPORTU  
    211   Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe  
      2111 Autostrady i drogi ekspresowe 521
531x
581x
        Klasa obejmuje:  
        – Autostrady i drogi ekspresowe
 międzymiastowe, w tym skrzyżowania i
 węzły wraz z:
 instalacjami do oświetlenia dróg i
 sygnalizacji, skarpami i nasypami,
 rowami, ścianami oporowymi, urządzeniami
 bezpieczeństwa ruchu, pasami jezdni
 przeznaczonymi do parkowania i barierami
 ochronnymi, przepustami pod drogami i
 urządzeniami odwadniającymi drogi
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Stacji obsługi umieszczonych wzdłuż
 autostrad (1230)
 
        – Mostów, wiaduktów i estakad (2141)  
        – Tuneli i przejść podziemnych (2142)  
      2112 Ulice i drogi pozostałe 521x
522
523
524
525
526
531x
532
533
534
535
743
        Klasa obejmuje:  
        – Drogi na obszarach miejskich i
 zamiejskich, w tym:
 skrzyżowania, węzły komunikacyjne i
 parkingi, np.: drogi, ulice,
 aleje, ronda, drogi gruntowe, drogi
 boczne, drogi dojazdowe, drogi wiejskie
 i leśne, ścieżki dla pieszych, ścieżki
 rowerowe, ścieżki do jazdy konnej, drogi
 i strefy dla pieszych,
 wraz z:
 Instalacjami do oświetlenia dróg i
 sygnalizacji, nasypami, rowami, słupkami
 bezpieczeństwa, przepustami pod drogami
 i urządzeniami odwadniającymi drogi
 
    212   Drogi kolejowe  
      2121 Drogi kolejowe dalekiego zasięgu 381x
511x
513x
514x
515x
519x
581x
731x
732x, 733x
734x
735x
739x
        Klasa obejmuje:  
        – Główne szlaki kolejowe, bocznice, tory
 rozrządowe, zwrotnice
 
        – Instalacje do oświetlenia dróg,
 sygnalizacji, bezpieczeństwa i postoju
 (tj.: perony i stacje nastawcze,
 konstrukcje elektryfikacyjne, nasypy,
 rowy, ściany oporowe)
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Budynków dworców kolejowych (1241)  
        – Mostów kolejowych (2141)  
        – Tuneli kolejowych (2142)  
      2122 Drogi kolejowe na obszarach miejskich 381x, 511x,
512, 513x,
514x, 515x,
517, 519x
581x, 731x 732x, 733x
734x, 735x 739x, 741, 742, 744, 749x
        Klasa obejmuje:  
        – Drogi kolejowe miejskie, metro, drogi
 kolejowe napowietrzne lub podwieszane,
 sieć miejską na wydzielonej trasie, tj.
 linie tramwajowe
 
        – Instalacje do oświetlenia dróg,
 sygnalizacji, bezpieczeństwa i postoju
 (tj.: perony i stacje nastawcze,
 konstrukcje elektryfikacyjne, nasypy,
 rowy, ściany oporowe)
 
    213   Drogi lotniskowe  
      2130 Drogi lotniskowe 527
        Klasa obejmuje:  
        – Pasy startowe, w tym drogi startowe o
 nawierzchni sztucznej,
 
        – Pasy dróg kołowania, w tym drogi
 kołowania o nawierzchni sztucznej
 
        – Nasypy, rowy odwadniające, instalacje
 sygnalizacji świetlnej, systemy
 oświetlenia nawigacyjnego oraz systemy
 awaryjnego zasilania
 
        – Miejsca startu śmigłowców  
        – Place postoju samolotów  
        Klasa nie obejmuje:  
        – Budynków i urządzeń lotniskowych (1241)  
    214   Mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne  
      2141 Mosty wiadukty i estakady 382x
541
542
543
544
546
547
564
        Klasa obejmuje:  
        – Mosty drogowe i kolejowe z wszelkiego
 rodzaju materiałów (metalowe, betonowe
 itp.), estakady, mosty ruchome,
 wiadukty, mosty na drogach wiejskich i
 leśnych, mosty dla pieszych, kładki,
 mostki, włączając konstrukcje dróg na
 tych obiektach
 wraz z:
 instalacjami oświetlenia, sygnalizacji,
 bezpieczeństwa i postoju
 
      2142 Tunele i przejścia podziemne 545
        Klasa obejmuje:  
        – Budowle podziemne przeznaczone do ruchu
 drogowego, i kolejowego i pieszego wraz
 z:
 instalacjami oświetlenia,
 sygnalizacji, bezpieczeństwa i postoju
 
    215   Budowle wodne  
      2151 Porty, przystanie i kanały żeglowne 381x
382x
613x
621
661
662
663
664
666
667
669
68x
        Klasa obejmuje:  
        – Budowle portowe – morskie, rzeczne i na
 jeziorach (nabrzeża, doki, baseny
 portowe, falochrony, mola, tamy (groble)
 portowe, pomosty itp.)
 
        – Kanały żeglowne  
        – Budowle rzeczne i na jeziorach (śluzy,
 mosty i tunele kanałowe), nabrzeża,
 uregulowane brzegi rzek i dróg wodnych
 
        – Porty wojskowe  
        – Stocznie  
        Klasa nie obejmuje:  
        – Zapór i podobnych budowli zbiorników
 retencyjnych (2152)
 
        – Portowych terminali ropopochodnych
 (2303)
 
        – Przystani jachtowych (2412)  
        – Budynków latarni morskich (1241)  
      2152 Zapory wodne 581x, 611,
612, 613x
614, 615
619x, 651,
652, 653,
654, 655,
656, 657, 658
659, 814,
815, 816,
817, 819x
        Klasa obejmuje:  
        – Zapory wodne i podobne budowle do
 zatrzymywania wody dla wszelkich celów:
 produkcji energii w elektrowniach
 wodnych, irygacji, regulacji spławności,
 ochrony przeciwpowodziowej
 
        – Groble, tamy, jazy, stopnie wodne i
 budowle zabezpieczające brzegi
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Elektrowni wodnych (2302)  
        – Śluz (2151)  
      2153 Budowle inżynierskie służące do nawadniania i kultywacji ziemi 68x
811
812
813
819x
        Klasa obejmuje:  
        – Kanały irygacyjne i inne budowle
 związane z dostarczaniem wody dla celów
 kultywacji ziemi
 
        – Akwedukty  
        – Budowle służące drenażowi i otwarte rowy
 drenażowe
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Zapór wodnych (2152)  
        – Wodociągów (2212, 2222)  
  22     RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE  
    221   Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu  
      2211 Rurociągi dalekiego zasięgu do transportu ropy naftowej i gazu 551
552
556
558
559x
565x
566x
        Klasa obejmuje:  
        – Rurociągi dalekiego zasięgu naziemne,
 podziemne lub podwodne do transportu
 produktów naftowych i gazu
 
        – Rurociągi dalekiego zasięgu naziemne,
 podziemne lub podwodne do transportu
 produktów chemicznych i innych produktów
 
        – Stacje pomp  
        Klasa nie obejmuje:  
        – Wodociągów (2212, 2222)  
        – Sieci gazowych rozdzielczych na terenach
 miejskich (2221)
 
        – Terminali ropy i ropopochodnych (2303)  
      2212 Rurociągi dalekiego zasięgu do transportu wody i ścieków 323
554
559x
565x
566x
        Klasa obejmuje:  
        – Rurociągi dalekiego zasięgu naziemne,
 podziemne i podwodne do transportu wody
 i ścieków,
 
        – Stacje pomp,  
        – Stacje filtrów lub ujęć wody  
        Klasa nie obejmuje:  
        – Kanałów irygacyjnych i akweduktów (2153)  
        – Rurociągów sieci rozdzielczych wody
 (2222)
 
      2213 Linie telekomunikacyjne dalekiego zasięgu 559x, 563x
565x, 566x,
582x
583x, 761,
764x, 769x,
771, 774x,
779x
        Klasa obejmuje:  
        – Linie telekomunikacyjne dalekiego
 zasięgu (nadziemne, podziemne lub
 podwodne), systemy przekaźnikowe, sieci
 radiowe, telewizyjne lub kablowe, stacje
 przekaźnikowe, radary, maszty
 telekomunikacyjne i infrastrukturę
 radiokomunikacyjną
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Linii elektroenergetycznych dalekiego
 zasięgu (2214)
 
        – Sieci telekomunikacji na terenach
 miejskich (2224)
 
      2214 Linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu 559x
563x
565x
566x
711
719x
721
724x
729x
        Klasa obejmuje:  
        – Linie elektroenergetyczne dalekiego
 zasięgu wysokiego lub średniego
 napięcia, nadziemne lub podziemne
 
        – Stacje transformatorowe i rozdzielcze  
        Klasa nie obejmuje:  
        – Instalacji oświetleniowych dróg i ulic
 (2111, 2112)
 
        – Linii elektroenergetycznych
 rozdzielczych łącznie z urządzeniami
 pomocniczymi (2224)
 
    222   Rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze  
      2221 Rurociągi sieci rozdzielczej gazu 553x
559x
563x
565x
566x
        Klasa obejmuje:  
        – Rurociągi sieci rozdzielczej gazu
 naziemne i podziemne
 
      2222 Rurociągi sieci wodociągowej rozdzielczej 284, 322
553x, 555
559x
563x, 565x,
566x, 631,
632, 633,
634, 635,
636, 637, 639
        Klasa obejmuje:  
        – Rurociągi sieci rozdzielczej wody  
        – Rurociągi sieci rozdzielczej gorącej
 wody, pary i sprężonego powietrza
 
        – Studnie, fontanny, hydranty, wieże
 ciśnień
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Kanałów irygacyjnych (2153)  
        – Oczyszczalni wód i ścieków (2223)  
      2223 Rurociągi sieci kanalizacyjnej rozdzielczej 557
559x, 565x,
566x, 569,
641, 642,
643, 644,
645, 646,
647, 649
        Klasa obejmuje:  
        – Rurociągi sieci kanalizacyjnej
 rozdzielczej i kolektory
 
        – Oczyszczalnie wód i ścieków  
      2224 Linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne rozdzielcze 559x, 563x
565x, 566x,
582x
583x, 712,
713, 719x,
722, 723x
724x, 729x,
743, 749x,
762, 763
764x, 765,
769x, 772
773, 774x
775, 779x
        Klasa obejmuje:  
        – Linie elektroenergetyczne i
 telekomunikacyjne rozdzielcze (nadziemne
 lub podziemne) i instalacje pomocnicze
 (stacje i podstacje transformatorowe,
 słupy telegraficzne, itp.)
 
        – Lokalne sieci telewizji kablowej i
 związane z nią anteny zbiorcze
 
  23     KOMPLEKSOWE BUDOWLE NA TERENACH PRZEMYSŁOWYCH  
    230   Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych  
        Grupa ta zawiera kompleksowe obiekty budowlane przemysłowe (elektrownie, rafinerie itp.), które nie mają formy budynku  
      2301 Budowle dla górnictwa i kopalnictwa 315x, 319x,
324, 325,
329, 381x
389x, 411,
412, 413, 414, 415,
419, 421,
422, 423,
424, 425,
426, 429, 48,
516x 563x
565x, 566x,
623x
624x, 625x
723x, 754x
755x, 759x
        Klasa obejmuje:  
        – Budowle dla górnictwa i kopalnictwa,
 eksploatacji złóż węglowodorów,
 eksploatacji kamieniołomów, żwirowni,
 itp. (np. stacje załadowcze i
 wyładowcze, wyciągi szybowe, itp.)
 
        – Budowle wytwórni gipsu, cementowni,
 cegielni, wytwórni materiałów
 budowlanych ceramicznych, itp.
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Budynków biurowych (1220)  
        – Budynków produkcyjnych (np. fabryk,
 warsztatów) zadaszonych (1251)
 
      2302 Elektrownie 389x
516x
563x
565x, 566x
616
623x
624x
625x
754x
755x
759x
        Klasa obejmuje:  
        – Elektrownie wodne lub cieplne
 wytwarzające energię elektryczną (np.
 elektrownie opalane węglem, elektrownie
 atomowe) i elektrownie napędzane wiatrem
 
        – Budowle zakładów do przetwarzania
 paliwa nuklearnego
 
        – Spalarnie odpadów  
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Zapór wodnych (2152)  
        – Linii elektroenergetycznych, w tym
 stacji transformatorowych i
 rozdzielczych (2214)
 
        – Linii elektroenergetycznych
 rozdzielczych (2224)
 
      2303 Zakłady chemiczne 315x
319x
389x
516x
563x
565x, 566x
623x
624x
625x
754x
755x
759x
        Klasa obejmuje:  
        – Budowle będące częścią zakładów
 chemicznych, petrochemii lub rafinerii
 naftowych
 
        – Urządzenia końcowe dla węglowodorów  
        – Koksownie, gazownie  
        Klasa nie obejmuje:  
        – Stacji obsługi (1230)  
        – Budynków przemysłowych (1251)  
        – Zbiorników, silosów i budynków
 magazynowych (1252)
 
 
      2304 Zakłady przemysłu ciężkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowane 315x
319x
389x
516x
563x
565x, 566x
623x
624x
625x
754x
755x
759x
        Klasa obejmuje:  
        – Budowle będące częścią terenów zakładów
 przemysłu ciężkiego, takie jak wielkie
 piece, walcownie, odlewnie itp.
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Budynków przemysłowych (1251)  
        – Budowli dla górnictwa lub kopalnictwa
 (2301)
 
  24     OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ POZOSTAŁE  
    241   Budowle sportowe i rekreacyjne  
      2411 Boiska i budowle sportowe 571
572
573
577
        Klasa obejmuje:  
        – Zagospodarowane tereny sportowe
 przeznaczone do uprawiania sportów na
 świeżym powietrzu, np. piłka nożna,
 baseball, rugby, sporty wodne,
 lekkoatletyka, wyścigi samochodowe,
 rowerowe lub konne.
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Zadaszonych trybun z miejscami do
 siedzenia przeznaczonych do oglądania
 sportów na świeżym powietrzu (1265)
 
        – Hal sportowych (1265)  
        – Placów gier i zabaw, wesołych miasteczek
 lub parków wypoczynkowych (2412)
 
        – Pól golfowych (2412)  
        – Urządzeń przystani jachtowych (2412)  
      2412 Budowle sportowe i rekreacyjne pozostałe 574
575
576
579
751
752
756
831
        Klasa obejmuje:  
        – Wesołe miasteczka lub parki wypoczynkowe
 oraz inne obiekty na wolnym powietrzu
 np.: trasy i szlaki narciarskie, wciągi
 orczykowe, krzesełkowe i kabinowe –
 zainstalowane na stałe;
 
        – Skocznie, tory saneczkowe, bobslejowe,
 pola golfowe, lotniska sportowe, ośrodki
 jazdy konnej, przystanie jachtowe oraz
 wyposażenie plaż i bazy sportów wodnych;
 
        – Ogrody i parki publiczne, skwery, ogrody
 botaniczne i zoologiczne;
 
        – Schroniska dla zwierząt  
        Klasa nie obejmuje:  
        – Schronisk górskich (1212)  
        – Stacji kolejek linowych i wyciągów
 krzesełkowych (1241)
 
        – Budynków ogólnodostępnych obiektów
 kulturalnych (1261)
 
        – Hal sportowych (1265)  
        – Budynków ogrodów zoologicznych i
 botanicznych (1261)
 
        – Budynków schronisk dla zwierząt (1261)  
    242   Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane  
      2420 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane 389x,
68x
        Klasa obejmuje:  
        – Obiekty inżynierii wojskowej, np. forty,
 blokhauzy, bunkry, strzelnice
 (poligony); wojskowe centra
 doświadczalne itp.
 
        – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
 gdzie indziej nie sklasyfikowane,
 łącznie z terenami wyrzutni
 satelitarnych
 
        – Porzucone obiekty byłych terenów
 przemysłowych lub miejskich
 
        – Wysypiska śmieci i miejsca składowania
 odpadów
 
        Klasa nie obejmuje:  
        – Wojskowych portów lotniczych (1241)  
        – Zabudowań koszarowych (1274)  
        – Portów wojskowych (2151)