PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004

PKD – została opracowana na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności – NACE Rev.1, opublikowanej w Official Journal of the European Communities (OJ) nr L 293 z 24 października 1990 r. z późniejszymi zmianami opublikowanymi w (OJ) nr 83 z 3 kwietnia 1993 r. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 128, poz. 829, z późn. zm.), w okresie od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 31 grudnia 1999 r. Polską Klasyfikację Działalności (PKD) stosowano równolegle z Europejską Klasyfikacją Działalności (EKD). Od dnia 1 stycznia 2000 r. PKD zastąpiła całkowicie EKD.

Czytaj dalej PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004

PKD – Sekcja A – Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja A – Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo ZASTĄPIONA PKD 2007

SEKCJA A
GRUPA
KLASA
PODKLASA
ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO
01
     
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ
 
01.1
   
Uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo
   
01.11
 
Uprawa zbóż i inne uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane
     
01.11.A
Uprawa zbóż
     
01.11.B
Uprawa ziemniaków, korzeni i bulw o dużej zawartości skrobi i inuliny
     
01.11.C
Uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane
   
01.12
 
Uprawa warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych i produktów szkółkarskich
     
01.12.A
Uprawa warzyw
     
01.12.B
Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych
   
01.13
01.13.Z
Uprawa owoców, orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw
 
01.2
   
Chów i hodowla zwierząt
   
01.21
01.21.Z
Chów i hodowla bydła
   
01.22
01.22.Z
Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów
   
01.23
01.23.Z
Chów i hodowla trzody chlewnej
   
01.24
01.24.Z
Chów i hodowla drobiu
   
01.25
01.25.Z
Chów i hodowla zwierząt pozostałych
 
01.3
01.30
01.30.Z
Uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana)
 
01.4
   
Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi, z chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem działalności weterynaryjnej
   
01.41
 
Działalność usługowa związana z produkcją roślinną
     
01.41.A
Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi
     
01.41.B
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
   
01.42
01.42.Z
Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt
 
01.5
01.50
01.50.Z
Gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, łącznie z działalnością usługową
02
02.0
   
LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ
   
02.01
 
Leśnictwo
     
02.01.A
Gospodarka leśna
     
02.01.B
Szkółkarstwo leśne
   
02.02
02.02.Z
Działalność usługowa związana z leśnictwem

PKD – Sekcja B – Rybactwo

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja B – Rybactwo ZASTĄPIONA PKD 2007

SEKCJA B
GRUPA
KLASA
PODKLASA
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
05
05.0
   
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ
   
05.01
 
Rybołówstwo
     
05.01.A
Rybołówstwo w wodach przybrzeżnych i śródlądowych
     
05.01.B
Rybołówstwo w wodach morskich
     
05.01.C
Połowy pozostałych organizmów
   
05.02
 
Rybactwo, łącznie z działalnością usługową
     
05.02.A
Działalność gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb, z wyjątkiem działalności usługowej
     
05.02.B
Działalność usługowa związana z rybołówstwem i rybactwem

PKD – Sekcja C – Górnictwo

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja C – Górnictwo ZASTĄPIONA PKD 2007

SEKCJA C
GRUPA
KLASA
PODKLASA
GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
PODSEKCJA CA
     
GÓRNICTWO I KOPALNICTWO SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH
10
     
GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO; WYDOBYWANIE TORFU
 
10.1
10.10
 
Górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego
     
10.10.A
Górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego
     
10.10.B
Produkcja brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego
     
10.10.C
Działalność odzyskiwania węgla kamiennego z hałd
 
10.2
10.20
 
Górnictwo i wzbogacanie węgla brunatnego
     
10.20.A
Górnictwo węgla brunatnego
     
10.20.B
Produkcja brykietów z węgla brunatnego
 
10.3
10.30
10.30.Z
Wydobywanie i wzbogacanie torfu
11
     
WYDOBYWANIE ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ
 
11.1
11.10
 
Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego
     
11.10.A
Wydobywanie ropy naftowej
     
11.10.B
Wydobywanie gazu ziemnego
 
11.2
11.20
11.20.Z
Działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
12
12.0
12.00
12.00.Z
KOPALNICTWO RUD URANU I TORU
PODSEKCJA CB
     
GÓRNICTWO I KOPALNICTWO SUROWCÓW INNYCH NIŻ ENERGETYCZNE
13
     
KOPALNICTWO RUD METALI
 
13.1
13.10
13.10.Z
Kopalnictwo rud żelaza
 
13.2
13.20
 
Kopalnictwo rud metali nieżelaznych z wyjątkiem rud uranu i toru
     
13.20.A
Kopalnictwo rud miedzi
     
13.20.B
Kopalnictwo rud cynkowo-ołowiowych
     
13.20.C
Kopalnictwo rud metali nieżelaznych, z wyjątkiem rud miedzi, uranu i toru oraz rud cynkowo-ołowiowych
14
     
POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
 
14.1
   
Wydobywanie kamienia
   
14.11
14.11.Z
Wydobywanie kamienia dla potrzeb budownictwa
   
14.12
14.12.Z
Wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy
   
14.13
14.13.Z
Wydobywanie łupków
 
14.2
   
Wydobywanie żwiru, piasku i gliny
   
14.21
14.21.Z
Wydobywanie żwiru i piasku
   
14.22
14.22.Z
Kopalnictwo gliny i kaolinu
 
14.3
14.30
 
Kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
     
14.30.A
Kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego (z wyjątkiem siarkonośnych)
     
14.30.B
Kopalnictwo surowców siarkonośnych
 
14.4
14.40
14.40.Z
Produkcja soli
 
14.5
14.50
14.50.Z
Pozostałe górnictwo i kopalnictwo, gdzie indziej nie sklasyfikowane

PKD – Sekcja D – Przetwórstwo przemysłowe CZ.1

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja D – Przetwórstwo przemysłowe CZ.1 ZASTĄPIONA PKD 2007

SEKCJA D
GRUPA
KLASA
PODKLASA
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
PODSEKCJA DA
     
PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH; NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
15
     
PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW
 
15.1
   
Produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i produktów mięsnych
   
15.11
15.11.Z
Produkcja mięsa, z wyjątkiem drobiowego i króliczego
   
15.12
15.12.Z
Produkcja mięsa drobiowego i króliczego
   
15.13
 
Produkcja wyrobów z mięsa, w tym drobiowego i króliczego
     
15.13.A
Produkcja konserw, przetworów z mięsa, z podrobów mięsnych i z krwi
     
15.13.B
Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych
 
15.2
15.20
15.20.Z
Przetwarzanie i konserwowanie ryb i produktów rybołówstwa
 
15.3
   
Przetwórstwo owoców i warzyw
   
15.31
15.31.Z
Przetwórstwo ziemniaków
   
15.32
15.32.Z
Produkcja soków z owoców i warzyw
   
15.33
 
Przetwórstwo owoców i warzyw, gdzie indziej nie sklasyfikowane
     
15.33.A
Przetwórstwo owoców i warzyw, gdzie indziej nie sklasyfikowane, z wyjątkiem działalności usługowej
     
15.33.B
Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców
 
15.4
   
Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
   
15.41
15.41.Z
Produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów
   
15.42
15.42.Z
Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów
   
15.43
15.43.Z
Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
 
15.5
   
Wytwarzanie artykułów mleczarskich
   
15.51
15.51.Z
Przetwórstwo mleka i wyrób serów
   
15.52
15.52.Z
Produkcja lodów
 
15.6
   
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i produktów skrobiowych
   
15.61
15.61.Z
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
   
15.62
15.62.Z
Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych
 
15.7
   
Produkcja gotowych pasz dla zwierząt
   
15.71
15.71.Z
Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich
   
15.72
15.72.Z
Produkcja pasz dla zwierząt domowych
 
15.8
   
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych
   
15.81
 
Produkcja chleba; produkcja świeżych wyrobów piekarniczych, ciast i ciastek
     
15.81.A
Produkcja pieczywa
     
15.81.B
Produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych
   
15.82
15.82.Z
Produkcja pieczywa cukierniczego trwałego
   
15.83
15.83.Z
Produkcja cukru
   
15.84
15.84.Z
Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
   
15.85
15.85.Z
Produkcja makaronów, klusek i podobnych produktów mącznych
   
15.86
15.86.Z
Przetwórstwo herbaty i kawy
   
15.87
15.87.Z
Produkcja przypraw
   
15.88
15.88.Z
Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej
   
15.89
15.89.Z
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 
15.9
   
Produkcja napojów
   
15.91
15.91.Z
Produkcja napojów alkoholowych destylowanych
   
15.92
15.92.Z
Produkcja alkoholu etylowego
   
15.93
15.93.Z
Produkcja win gronowych
   
15.94
15.94.Z
Produkcja jabłecznika i win owocowych
   
15.95
15.95.Z
Produkcja napojów fermentowanych nie destylowanych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
   
15.96
15.96.Z
Produkcja piwa
   
15.97
15.97.Z
Produkcja słodów
   
15.98
15.98.Z
Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych
16
     
PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
 
16.0
16.00
16.00.Z
Produkcja wyrobów tytoniowych

PKD – Sekcja D – Przetwórstwo przemysłowe CZ.2

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja D – Przetwórstwo przemysłowe CZ.2 ZASTĄPIONA PKD 2007

PODSEKCJA DB
     
PRODUKCJA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I ODZIEŻY
17
     
WŁÓKIENNICTWO
 
17.1
   
Produkcja przędzy z włókien tekstylnych i nici
   
17.11
17.11.Z
Produkcja przędzy bawełnianej
   
17.12
17.12.Z
Produkcja przędzy wełnianej zgrzebnej
   
17.13
17.13.Z
Produkcja przędzy wełnianej czesankowej
   
17.14
17.14.Z
Produkcja przędzy lnianej
   
17.15
17.15.Z
Produkcja przędzy z jedwabiu oraz z włókien chemicznych
   
17.16
17.16.Z
Produkcja nici do szycia
   
17.17
17.17.Z
Produkcja przędzy z włókien tekstylnych pozostała
 
17.2
   
Produkcja tkanin włókienniczych
   
17.21
17.21.Z
Produkcja tkanin bawełnianych
   
17.22
17.22.Z
Produkcja tkanin wełnianych zgrzebnych
   
17.23
17.23.Z
Produkcja tkanin wełnianych czesankowych
   
17.24
17.24.Z
Produkcja tkanin z jedwabiu oraz z włókien chemicznych
   
17.25
17.25.Z
Produkcja tkanin pozostałych
 
17.3
17.30
17.30.Z
Wykończanie materiałów włókienniczych
 
17.4
17.40
 
Produkcja gotowych artykułów włókienniczych, oprócz odzieży
     
17.40.A
Produkcja gotowych artykułów włókienniczych, oprócz odzieży, z wyjątkiem działalności usługowej
     
17.40.B
Działalność usługowa w zakresie naprawy wyrobów z brezentu i wyposażenia kempingowego
 
17.5
   
Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych
   
17.51
17.51.Z
Produkcja dywanów i chodników
   
17.52
 
Produkcja wyrobów powroźniczych i sieciowych
     
17.52.A
Produkcja wyrobów powroźniczych i sieciowych, z wyjątkiem działalności usługowej
     
17.52.B
Działalność usługowa w zakresie naprawy sieci i wyrobów powroźniczych
   
17.53
17.53.Z
Produkcja włóknin
   
17.54
17.54.Z
Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 
17.6
17.60
17.60.Z
Produkcja dzianin
 
17.7
   
Produkcja wyrobów dziewiarskich o splocie dzianinowym i szydełkowym
   
17.71
17.71.Z
Produkcja wyrobów pończoszniczych
   
17.72
17.72.Z
Produkcja odzieży dzianej
18
     
PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH
 
18.1
18.10
18.10.Z
Produkcja odzieży skórzanej
 
18.2
   
Produkcja odzieży i dodatków do odzieży z wyjątkiem odzieży skórzanej
   
18.21
18.21.Z
Produkcja ubrań roboczych
   
18.22
 
Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
     
18.22.A
Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców pozostała
     
18.22.B
Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała
   
18.23
18.23.Z
Produkcja bielizny
   
18.24
18.24.Z
Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 
18.3
18.30
18.30.Z
Wyprawianie i barwienie skór futerkowych; produkcja wyrobów futrzarskich
PODSEKCJA DC
     
PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
19
     
PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
 
19.1
19.10
19.10.Z
Produkcja skór wyprawionych
 
19.2
19.20
19.20.Z
Produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich
 
19.3
19.30
 
Produkcja obuwia
     
19.30.A
Produkcja obuwia, z wyjątkiem sportowego
     
19.30.B
Produkcja obuwia sportowego
PODSEKCJA DD
     
PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA
20
     
PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (OPRÓCZ MEBLI), ARTYKUŁÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA.
 
20.1
20.10
 
Produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna
     
20.10.A
Produkcja wyrobów tartacznych
     
20.10.B
Działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna
 
20.2
20.20
20.20.Z
Produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek
 
20.3
20.30
20.30.Z
Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 
20.4
20.40
20.40.Z
Produkcja opakowań drewnianych
 
20.5
   
Produkcja wyrobów z drewna pozostałych; produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania
   
20.51
20.51.Z
Produkcja pozostałych wyrobów z drewna
   
20.52
20.52.Z
Produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania

PKD – Sekcja D – Przetwórstwo przemysłowe CZ.3

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja D – Przetwórstwo przemysłowe CZ.3 ZASTĄPIONA PKD 2007

PODSEKCJA DE
     
Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru; działalność publikacyjna i poligraficzna
21
     
Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru
 
21.1
   
Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury
   
21.11
21.11.Z
Produkcja masy włóknistej
   
21.12
21.12.Z
Produkcja papieru i tektury
 
21.2
   
Produkcja wyrobów z papieru i tektury
   
21.21
21.21.Z
Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
   
21.22
21.22.Z
Produkcja papierowych artykułów dla gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
   
21.23
21.23.Z
Produkcja papierowych artykułów piśmiennych
   
21.24
21.24.Z
Produkcja tapet
   
21.25
21.25.Z
Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej nie sklasyfikowana
22
     
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
 
22.1
   
Działalność wydawnicza
   
22.11
22.11.Z
Wydawanie książek
   
22.12
22.12.Z
Wydawanie gazet
   
22.13
22.13.Z
Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
   
22.14
22.14.Z
Wydawanie nagrań dźwiękowych
   
22.15
22.15.Z
Pozostała działalność wydawnicza
 
22.2
   
Działalność poligraficzna
   
22.21
22.21.Z
Drukowanie gazet
   
22.22
22.22.Z
Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana
   
22.23
22.23.Z
Introligatorstwo
   
22.24
22.24.Z
Składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich
   
22.25
22.25.Z
Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała
 
22.3
   
Reprodukcja zapisanych nośników informacji
   
22.31
22.31.Z
Reprodukcja nagrań dźwiękowych
   
22.32
22.32.Z
Reprodukcja nagrań wideo
   
22.33
22.33.Z
Reprodukcja komputerowych nośników informacji
PODSEKCJA DF
     
WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH
23
     
WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH
 
23.1
23.10
 
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów koksowania węgla
     
23.10.A
Wytwarzanie produktów koksowania węgla
     
23.10.B
Przetwarzanie produktów koksowania węgla
 
23.2
23.20
 
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
     
23.20.A
Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
     
23.20.B
Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 
23.3
23.30
23.30.Z
Wytwarzanie paliw jądrowych
PODSEKCJA DG
     
PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH
24
     
PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH
 
24.1
   
Produkcja podstawowych chemikaliów
   
24.11
24.11.Z
Produkcja gazów technicznych
   
24.12
24.12.Z
Produkcja barwników i pigmentów
   
24.13
24.13.Z
Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych
   
24.14
24.14.Z
Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych
   
24.15
24.15.Z
Produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych
   
24.16
24.16.Z
Produkcja tworzyw sztucznych
   
24.17
24.17.Z
Produkcja kauczuku syntetycznego
 
24.2
24.20
24.20.Z
Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
 
24.3
24.30
24.30.Z
Produkcja farb i lakierów
 
24.4
   
Produkcja wyrobów farmaceutycznych
   
24.41
24.41.Z
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
   
24.42
24.42.Z
Produkcja leków i preparatów farmaceutycznych
 
24.5
   
Produkcja środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych
   
24.51
24.51.Z
Produkcja środków myjących i czyszczących
   
24.52
24.52.Z
Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 
24.6
   
Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych
   
24.61
24.61.Z
Produkcja materiałów wybuchowych
   
24.62
24.62.Z
Produkcja klejów i żelatyn
   
24.63
24.63.Z
Produkcja olejków eterycznych
   
24.64
24.64.Z
Produkcja chemikaliów fotograficznych
   
24.65
24.65.Z
Produkcja nie zapisanych nośników informacji
   
24.66
24.66.Z
Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 
24.7
24.70
24.70.Z
Produkcja włókien chemicznych
PODSEKCJA DH
     
PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH
25
     
PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH
 
25.1
   
Produkcja wyrobów gumowych
   
25.11
25.11.Z
Produkcja ogumienia dla środków transportu
   
25.12
25.12.Z
Bieżnikowanie opon
   
25.13
 
Produkcja pozostałych wyrobów gumowych
     
25.13.A
Produkcja wyrobów gumowych technicznych
     
25.13.B
Produkcja wyrobów gumowych pozostałych
 
25.2
   
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
   
25.21
25.21.Z
Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych
   
25.22
25.22.Z
Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
   
25.23
25.23.Z
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
   
25.24
25.24.Z
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

PKD – Sekcja D – Przetwórstwo przemysłowe CZ.4

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja D – Przetwórstwo przemysłowe CZ.4 ZASTĄPIONA PKD 2007

PODSEKCJA DI
     
PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH
26
     
PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH
 
26.1
   
Produkcja szkła i wyrobów ze szkła
   
26.11
26.11.Z
Produkcja szkła płaskiego
   
26.12
26.12.Z
Produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego
   
26.13
26.13.Z
Produkcja szkła gospodarczego
   
26.14
26.14.Z
Produkcja włókien szklanych
   
26.15
26.15.Z
Produkcja szkła technicznego
 
26.2
   
Produkcja ceramiki szlachetnej, materiałów i wyrobów ogniotrwałych
   
26.21
26.21.Z
Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
   
26.22
26.22.Z
Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
   
26.23
26.23.Z
Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
   
26.24
26.24.Z
Produkcja wyrobów ceramicznych technicznych pozostałych
   
26.25
26.25.Z
Produkcja wyrobów ceramicznych pozostałych
   
26.26
26.26.Z
Produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych
 
26.3
26.30
26.30.Z
Produkcja płytek ceramicznych
 
26.4
26.40
26.40.Z
Produkcja ceramiki budowlanej
 
26.5
   
Produkcja cementu, wapna oraz gipsu
   
26.51
26.51.Z
Produkcja cementu
   
26.52
26.52.Z
Produkcja wapna
   
26.53
26.53.Z
Produkcja gipsu
 
26.6
   
Produkcja wyrobów betonowych oraz gipsowych
   
26.61
 
Produkcja wyrobów betonowych budowlanych
     
26.61.A
Produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z wyjątkiem budynków prefabrykowanych
     
26.61.B
Produkcja budynków prefabrykowanych z betonu
   
26.62
26.62.Z
Produkcja wyrobów gipsowych dla budownictwa
   
26.63
26.63.Z
Produkcja masy betonowej
   
26.64
26.64.Z
Produkcja zaprawy murarskiej
   
26.65
26.65.Z
Produkcja wyrobów azbestowo-cementowych, wiórowo-cementowych i podobnych
   
26.66
26.66.Z
Produkcja wyrobów betonowych i gipsowych pozostałych
 
26.7
26.70
26.70.Z
Produkcja wyrobów ze skał i kamienia naturalnego
 
26.8
   
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
   
26.81
26.81.Z
Produkcja technicznych artykułów ściernych
   
26.82
26.82.Z
Produkcja wyrobów pozostałych z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
PODSEKCJA DJ
     
PRODUKCJA METALI I WYROBÓW Z METALI
27
     
PRODUKCJA METALI
 
27.1
27.10
27.10.Z
Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza
 
27.2
   
Produkcja rur
   
27.21
27.21.Z
Produkcja rur żeliwnych
   
27.22
27.22.Z
Produkcja rur stalowych, przewodów rurowych i profili drążonych
 
27.3
   
Pozostała obróbka wstępna żeliwa i stali oraz produkcja stopów żelaza, z wyjątkiem wymienionych w 27.10.Z
   
27.31
27.31.Z
Produkcja sztab, prętów i profili ciągnionych na zimno
   
27.32
27.32.Z
Produkcja wyrobów wąskich i płaskich walcowanych na zimno
   
27.33
27.33.Z
Produkcja wyrobów formowanych i składanych na zimno
   
27.34
27.34.Z
Produkcja drutów
   
27.35
27.35.Z
Pozostała obróbka wstępna żeliwa i stali, gdzie indziej nie sklasyfikowana; produkcja stopów żelaza, z wyjątkiem wymienionych w 27.10.Z
 
27.4
   
Produkcja metali szlachetnych i nieżelaznych
   
27.41
27.41.Z
Produkcja metali szlachetnych
   
27.42
27.42.Z
Produkcja aluminium
   
27.43
27.43.Z
Produkcja ołowiu, cynku i cyny
   
27.44
 
Produkcja miedzi
     
27.44.A
Produkcja miedzi nieobrobionej
     
27.44.B
Produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów
   
27.45
27.45.Z
Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 
27.5
   
Odlewnictwo metali
   
27.51
27.51.Z
Odlewnictwo żeliwa
   
27.52
27.52.Z
Odlewnictwo staliwa
   
27.53
27.53.Z
Odlewnictwo metali lekkich
   
27.54
 
Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych
     
27.54.A
Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
     
27.54.B
Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyjątkiem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi
28
     
PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
 
28.1
   
Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
   
28.11
 
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
     
28.11.A
Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem działalności usługowej
     
28.11.B
Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej
     
28.11.C
Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych
   
28.12
28.12.Z
Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 
28.2
   
Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych; produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
   
28.21
28.21.Z
Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych
   
28.22
28.22.Z
Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 
28.3
28.30
 
Produkcja wytwornic pary, z wyjątkiem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
     
28.30.A
Produkcja wytwornic pary
     
28.30.B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary (poza kotłami centralnego ogrzewania na gorącą wodę)
 
28.4
28.40
28.40.Z
Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 
28.5
   
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych
   
28.51
28.51.Z
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
   
28.52
28.52.Z
Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 
28.6
   
Produkcja wyrobów nożowniczych, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia
   
28.61
28.61.Z
Produkcja wyrobów nożowniczych
   
28.62
28.62.Z
Produkcja narzędzi
   
28.63
28.63.Z
Produkcja zamków i zawiasów
 
28.7
   
Produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych
   
28.71
28.71.Z
Produkcja pojemników metalowych
   
28.72
28.72.Z
Produkcja opakowań z metali lekkich
   
28.73
28.73.Z
Produkcja wyrobów z drutu
   
28.74
28.74.Z
Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn
   
28.75
 
Produkcja wyrobów metalowych gotowych pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana
     
28.75.A
Produkcja wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek i kuchni
     
28.75.B
Produkcja wyrobów metalowych pozostała

PKD – Sekcja D – Przetwórstwo przemysłowe CZ.5

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja D – Przetwórstwo przemysłowe CZ.5 ZASTĄPIONA PKD 2007

PODSEKCJA DK
     
PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
29
     
PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
 
29.1
   
Produkcja urządzeń wytwarzających i wykorzystujących energię mechaniczną, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
   
29.11
 
Produkcja silników i turbin, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
     
29.11.A
Produkcja silników i turbin, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych oraz działalności usługowej
     
29.11.B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji silników i turbin, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
   
29.12
29.12.Z
Produkcja pomp i sprężarek
   
29.13
29.13.Z
Produkcja kurków i zaworów
   
29.14
29.14.Z
Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 
29.2
   
Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia
   
29.21
29.21.Z
Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
   
29.22
29.22.Z
Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
   
29.23
29.23.Z
Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych
   
29.24
 
Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana
     
29.24.A
Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej
     
29.24.B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 
29.3
   
Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
   
29.31
29.31.Z
Produkcja ciągników rolniczych
   
29.32
 
Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
     
29.32.A
Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, z wyjątkiem działalności usługowej
     
29.32.B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych
 
29.4
29.40
 
Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych
     
29.40.A
Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych, z wyjątkiem działalności usługowej
     
29.40.B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych
 
29.5
   
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
   
29.51
29.51.Z
Produkcja maszyn dla metalurgii
   
29.52
 
Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa
     
29.52.A
Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, z wyjątkiem działalności usługowej
     
29.52.B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa
   
29.53
29.53.Z
Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i w produkcji napojów
   
29.54
29.54.Z
Produkcja maszyn dla przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego
   
29.55
29.55.Z
Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
   
29.56
 
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana
     
29.56.A
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej
     
29.56.B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
 
29.6
29.60
29.60.Z
Produkcja broni i amunicji
 
29.7
   
Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
   
29.71
29.71.Z
Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
   
29.72
29.72.Z
Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
PODSEKCJA DL
     
PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I OPTYCZNYCH
30
     
PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW
 
30.0
   
Produkcja maszyn biurowych i komputerów
   
30.01
30.01.Z
Produkcja maszyn biurowych
   
30.02
30.02.Z
Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji
31
     
PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
 
31.1
31.10
 
Produkcja silników elektrycznych, prądnic i transformatorów
     
31.10.A
Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, z wyjątkiem działalności usługowej
     
31.10.B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów
 
31.2
31.20
 
Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
     
31.20.A
Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyjątkiem działalności usługowej
     
31.20.B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej
 
31.3
31.30
31.30.Z
Produkcja izolowanych drutów i przewodów
 
31.4
31.40
31.40.Z
Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych
 
31.5
31.50
31.50.Z
Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych
 
31.6
   
Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
   
31.61
31.61.Z
Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów, gdzie indziej nie sklasyfikowana
   
31.62
 
Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
     
31.62.A
Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej
     
31.62.B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
32
     
PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
 
32.1
32.10
32.10.Z
Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych
 
32.2
32.20
 
Produkcja nadajników telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej
     
32.20.A
Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, z wyjątkiem działalności usługowej
     
32.20.B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych
 
32.3
32.30
 
Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz akcesoriów do nich
     
32.30.A
Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, z wyjątkiem działalności usługowej
     
32.30.B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem
33
     
PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW
 
33.1
33.10
 
Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych
     
33.10.A
Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, mebli medycznych, z wyjątkiem działalności usługowej
     
33.10.B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, w tym chirurgicznego
 
33.2
33.20
 
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi
     
33.20.A
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej
     
33.20.B
Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych
 
33.3
33.30
33.30.Z
Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi
 
33.4
33.40
33.40.Z
Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 
33.5
33.50
33.50.Z
Produkcja zegarów i zegarków

PKD – Sekcja D – Przetwórstwo przemysłowe CZ.6

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja D – Przetwórstwo przemysłowe CZ.6 ZASTĄPIONA PKD 2007

PODSEKCJA DM
     
PRODUKCJA SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
34
     
PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRZYCZEP I NACZEP
 
34.1
34.10
 
Produkcja pojazdów mechanicznych
     
34.10.A
Produkcja silników spalinowych ze spalaniem wewnętrznym stosowanych w pojazdach mechanicznych
     
34.10.B
Produkcja samochodów osobowych
     
34.10.C
Produkcja pozostałych pojazdów mechanicznych przeznaczonych do przewozu osób
     
34.10.D
Produkcja pojazdów mechanicznych przeznaczonych do przewozu towarów
     
34.10.E
Produkcja pojazdów mechanicznych przeznaczonych do celów specjalnych
 
34.2
34.20
34.20.Z
Produkcja nadwozi pojazdów mechanicznych; produkcja przyczep i naczep
 
34.3
34.30
 
Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników
     
34.30.A
Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników
     
34.30.B
Produkcja pasów bezpieczeństwa, drzwi i zderzaków do pojazdów mechanicznych
35
     
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
 
35.1
   
Produkcja i naprawa statków i łodzi
   
35.11
 
Produkcja i naprawa statków
     
35.11.A
Produkcja statków z wyjątkiem działalności usługowej
     
35.11.B
Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji statków, platform i konstrukcji pływających
   
35.12
35.12.Z
Produkcja oraz naprawa łodzi wycieczkowych i sportowych
 
35.2
35.20
 
Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego
     
35.20.A
Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego, z wyjątkiem działalności usługowej
     
35.20.B
Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji, remontów lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego
 
35.3
35.30
 
Produkcja statków powietrznych i kosmicznych
     
35.30.A
Produkcja statków powietrznych i kosmicznych, z wyjątkiem działalności usługowej
     
35.30.B
Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji oraz remontów statków powietrznych i silników lotniczych
 
35.4
   
Produkcja motocykli i rowerów
   
35.41
35.41.Z
Produkcja motocykli
   
35.42
35.42.Z
Produkcja rowerów
   
35.43
35.43.Z
Produkcja wózków inwalidzkich
 
35.5
35.50
35.50.Z
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana