Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w III kw. 2012

Analiza NBP: Trzeci kwartał z rzędu odnotowano spadek dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe, chociaż nieco słabszy niż w dwóch poprzednich okresach. W tym czasie spadło spożycie prywatne, ale wzrosły oszczędności.

Narodowy Bank Polski opublikował 18 lutego br. kolejną, cokwartalną analizę sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych. Przedstawia ona dane za III kw. 2012 r.

Czytaj dalej Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w III kw. 2012

Zasada kontynuacji działania

Zasada kontynuacji działania (ang. going concern principle, going concern assumption) – nadrzędna zasada rachunkowości, zgodnie z którą zakłada się, że jednostka gospodarcza będzie kontynuowała swoją działalność w dającej się przewidzieć przyszłości oraz w niezmienionym istotnie zakresie. Przyjęcie założenia kontynuacji działalności przy sporządzeniu sprawozdania finansowego nie może być sprzeczne ze stanem faktycznym lub prawnym.

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. formułuje tę zasadę w art. 5 ust. 2:

Czytaj dalej Zasada kontynuacji działania

Zasada istotności

Zasada istotności – zasada, według której wszystkie zdarzenia wpływające znacząco na działalność i sytuację finansową jednostki powinny być wykazane w sprawozdaniu finansowym. Jeśli natomiast ich waga jest nieznaczna, można je księgować w sposób uproszczony i pomijać w sprawozdaniu, o ile nie zniekształca to obrazu sytuacji majątkowo-finansowej danego podmiotu gospodarczego.

Czytaj dalej Zasada istotności